Anexa 2 la ordinul MECTS nr. 4799/31.08.2010, privind organizarea si desfasurarea examenului de bacalaureat -2011  (M E T O D O L O G I A de organizare si desfasurare a examenului de bacalaureat – valabila in sesiunea 2016).examen bac
______________________________________________________________________
Metodologia de organizare si desfasurare a examenului de bacalaureat – 2011

M E T O D O L O G I A
de organizare si desfasurare a examenului de bacalaureat – 2011
I DISPOZITII GENERALE
Art.1 – (1) Examenul de bacalaureat este modalitatea de evaluare a competentelor,
a nivelului de cultura generala si de specializare, atins de absolventii de liceu.
(2) Dreptul de a sustine bacalaureatul îl au elevii care au promovat învatamântul
liceal, indiferent de forma de învatamânt.
(3) Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului i Sportului, numit în continuare
MECTS, organizeaza în fiecare an scolar, potrivit legii, doua sesiuni de bacalaureat.
(4) MECTS organizeaza în fiecare an scolar o sesiune speciala de bacalaureat,
pentru elevii din clasa a XII-a/a XIII-a participanti la loturile olimpice si la competitiile
sportive si artistice internationale care se desfasoara în perioada sesiunii normale de
bacalaureat. Calendarul sesiunii speciale se aproba prin ordin al ministrului
Educatiei, Cercetarii, Tineretului i Sportului.
(5) Elevii claselor a XII-a din sectiile cu predare în regim bilingv a limbii franceze,
italiene sau spaniole, incluse în acordurile bilaterale, sustin probele specifice ale
examenului de bacalaureat, în conformitate cu prevederile acordului si, dupa caz, ale
metodologiei specifice.examen
Art.2 – (1) Promovarea examenului de bacalaureat permite accesul în învatamântul
superior, în conformitate cu conditiile generale si specifice stabilite în acest sens.
(2) În urma promovarii examenului de bacalaureat, absolventului i se elibereaza
diploma de bacalaureat.
(3) Absolventii care au promovat toate clasele liceale cu medii generale de
minimum 9,50, iar la examenul de bacalaureat au obtinut media 10 primesc diploma
de merit.
Art.3 – (1) Candidatii au dreptul sa sustina examenul de bacalaureat, fara taxa, de
cel mult doua ori. Prezentarile ulterioare la examen sunt conditionate de achitarea
unor taxe.
(2) Taxele de examen mentionate la alineatul (1) se stabilesc anual, pâna la data de 1
martie, de catre MECTS
Art.4 – (1) Candidatii care au participat, dar nu au promovat examenul de
bacalaureat în sesiunile de bacalaureat organizate începând cu anul 2003, pot solicita
recunoasterea unora dintre probele promovate în anii mentionati, în conformitate cu
prevederile prezentei metodologii.
(2) Elevii care, în una din clasele a IX-a – a XII-a, au obtinut premii individuale la
concursuri/olimpiade scolare internationale recunoscute de catre MECTS au
posibilitatea de a-si echivala, la cerere, proba scrisa de examen la disciplina la care au
obtinut premiul. Echivalarea se face cu nota maxima. Lista concursurilor/olimpiadelor
scolare internationale recunoscute de catre MECTS se publica pe site-ul Ministerului
Educatiei, Cercetarii, Tineretului i Sportului pâna la începerea sesiunii speciale de
bacalaureat.
(3) Recunoasterea/echivalarea probelor se face de catre directorul unitatii
respective, în urma solicitarii scrise a candidatului si a prezentarii dovezilor privind
obtinerea premiului la concursul/ olimpiada internationala. Documentele mentionate
se depun, în momentul înscrierii, la secretariatul unitatii de învatamânt.
Anexa 2 la ordinul MECTS nr. 4799/31.08.2010, privind organizarea si desfasurarea examenului de bacalaureat -2011
_______________________________________________________________________________
Metodologia de organizare si desfasurare a examenului de bacalaureat – 2011
2
Art.5 – În sensul prezentei metodologii, se definesc urmatorii termeni:
– asistent – cadru didactic de alta specialitate decât cea la care se sustine proba, cu
atributii de supraveghere în salile din centrele de examen;
– borderou de evaluare – document-tip în care se înregistreaza, conform baremului de
evaluare si de notare, punctajul alocat fiecarui raspuns, defalcat unitar la nivel de
disciplina, în cadrul centrului de examen;
– catalog electronic – document oficial de examen, informatizat, instituit la nivelul
centrului de examen, care cuprinde datele de identificare ale candidatilor si notele
obtinute de acestia, precum si numele componentilor comisiei de bacalaureat si ale
profesorilor examinatori/evaluatori; pentru oficializarea documentului se realizeaza
doua copii în forma tiparita, semnate de presedinti, vicepresedinti, secretari si
profesori examinatori/evaluatori;
– centru de examen, centru zonal de evaluare – unitati de învatamânt organizate
special pentru desfasurarea probelor scrise, respectiv evaluarea lucrarilor scrise din
cadrul examenului de bacalaureat;
– Comisie Nationala de Bacalaureat, comisie de bacalaureat judeteana/a
municipiului Bucuresti, comisie de bacalaureat de evaluare a competentelor
lingvistice si digitale, comisie de bacalaureat din centrul de examen, comisie de
bacalaureat din centrul zonal de evaluare, comisie regionala/judeteana/a
municipiului Bucuresti de contestatii – grupuri de cadre didactice cu o structura
ierarhica, cu atributii specifice în organizarea si desfasurarea examenului, la nivel
national, judetean sau local;
– diploma de bacalaureat – document oficial care atesta promovarea examenului de
bacalaureat;
– disciplina de examen – continuturi studiate/competente dobândite pe parcursul
liceului, reglementate prin programa de bacalaureat, care sunt evaluate pe baza unor
subiecte de examen;
– fisa-tip informatizata – cerere individuala de înscriere la examen, în format
electronic, care cuprinde datele de identificare a candidatului si lista disciplinelor de
examen pentru care acesta a optat;
– persoana de contact din unitatea de învaamânt liceal/centrul de examenresponsabilul
activitatii de preluare/descarcare a subiectelor/
pachetelor de fisiere pentru examenul de bacalaureat;
– proba de examen – forma de examinare programata sa se desfasoare la o anumita
data, în conformitate cu un anumit calendar, constând în sustinerea unui test oral,
scris si/sau practic, la anumite discipline de examen;
– probe de evaluare a competentelor lingvistice si digitale – una din probele A., B.,
C., D. mentionate la alin. (4) al Art.26 din legea învatamântului nr. 84/1995,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare: proba de evaluare a
competentelor lingvistice de comunicare orala în limba româna, proba de evaluare a
competentelor lingvistice de comunicare orala în limba materna – pentru elevii care au
urmat studiile liceale într-o limba a minoritatilor nationale, proba de evaluare a
competentelor lingvistice într-o limba de circulatie internationala studiata pe
parcursul învatamântului liceal, proba de evaluare a competentelor digitale;
– procedura – act intern care precizeaza modalitatea oficiala de desfasurare a
anumitor activitati si care cuprinde: standarde, criterii, date-limita, responsabilitati si
solutii practice pentru realizarea acestora;
– profesor examinator/evaluator – cadru didactic de specialitate cu atributii în
examinarea si evaluarea candidatilor la probele de evaluare a competentelor lingvistice
si digitale, definite conform prezentei metodologii, respectiv în evaluarea lucrarilor
scrise, în baza unor bareme de evaluare si de notare;
Anexa 2 la ordinul MECTS nr. 4799/31.08.2010, privind organizarea si desfasurarea examenului de bacalaureat -2011
____________________________________________________________________
Metodologia de organizare si desfasurare a examenului de bacalaureat – 2011
3
– reevaluare a lucrarilor – procesul de evaluare a unor lucrari, în conditii de
resecretizare, de catre alti profesori evaluatori decât cei care au realizat evaluarea
initiala, cu scopul verificarii corectitudinii evaluarii initiale;
– responsabil cu activitatea de comunicaii virtuale la nivel de inspectorat colar
– persoana desemnata prin decizia inspectorului scolar general care are în atributii
gestionarea transferului de date si de subiecte de la CNEE la inspectoratul scolar si
care acorda consultanta si sprijina activitatea persoanelor de contact din centrele de
examen/unitatile de învatamânt liceal;
– sesiune de bacalaureat – perioada prestabilita în care se înscriu candidatii, se
sustin probele de examen, se depun si se solutioneaza contestatiile si se afiseaza
rezultatele;
– stagiu de instruire – cursuri de instruire organizate pentru cadre didactice, axate pe
problematica specifica evaluarii, precum si a organizarii si a desfasurarii examenului,
care se realizeaza înaintea sesiunilor de bacalaureat;
– subcomisie – grup de cadre didactice subordonat comisiei de bacalaureat din
centrul de examen, care are atributii specifice în organizarea si desfasurarea
examenului într-o unitate de învatamânt arondata centrului de examen, situata la alta
adresa sau în alta localitate decât cea în care îsi are sediul centrul de examen;
subcomisiile se pot organiza în cadrul comisiei si pe profiluri, pe specializari, eventual
în functie de limba de predare.
II COORDONAREA ORGANIZARII SI DESFASURARII EXAMENULUI DE
BACALAUREAT
Art.6 – (1) Coordonarea pe plan national a modului de organizare si desfasurare a
examenului de bacalaureat este asigurata de Comisia Nationala de Bacalaureat, care
se constituie, la începutul fiecarui an scolar, prin ordin al ministrului si care
functioneaza în cadrul MECTS.
(2) La nivel judetean, coordonarea organizarii si desfasurarii examenului este
asigurata de comisia de bacalaureat judeteana/a municipiului Bucuresti Aceasta se
constituie, prin decizia inspectorului scolar general al inspectoratului scolar
judetean/al municipiului Bucuresti, pâna la data de 31 martie. Componenta nominala
a acesteia se transmite, spre informare, Comisiei Nationale de Bacalaureat, la Directia
Generala Educatie i Învaare pe Tot Parcursul Vieii.
(3) În unitatile de învatamânt liceal, în centrele de examen si în centrele zonale de
evaluare, organizarea examenului este asigurata de comisii de bacalaureat numite de
comisia de bacalaureat judeteana/a municipiului Bucuresti, în conformitate cu
prevederile din prezenta metodologie.
(4) Coordonarea activitatii în centrele de contestatii este asigurata de comisia
regionala/judeteana/a municipiului Bucuresti de contestatii, numita de comisia de
bacalaureat judeteana/a municipiului Bucuresti, pâna la data de 1 iulie, pentru
prima sesiune, si pâna la data de 2 septembrie, pentru cea de-a doua sesiune.
A. Comisia Nationala de Bacalaureat
Art.7 Comisia Nationala de Bacalaureat se compune din:
– presedinte: secretarul de stat responsabil pentru învatamântul preuniversitar;
– vicepresedinti: directorul general al Directiei Generale Educatie i Învaare pe Tot
Parcursul Vieii, directorul general al Directiei Generale Învatamânt în Limbile
Minoritatilor, Relatia cu Parlamentul i Partenerii Sociali, directorul general al Directiei
Generale Învatamânt Superior, directorul general al Centrului National de Evaluare i
Examinare;
Anexa 2 la ordinul MECTS nr. 4799/31.08.2010, privind organizarea si desfasurarea examenului de bacalaureat -2011
______________________________________________________________________
Metodologia de organizare si desfasurare a examenului de bacalaureat – 2011
4
– secretari: specialisti ai Centrului National de Evaluare i Examinare i ai Directiei
Generale Educatie i Învaare pe Tot Parcursul Vieii;
– 5-9 membri: directori, sefi de serviciu, inspectori generali din MECTS, specialisti din
cadrul Centrului National de Evaluare i Examinare, profesori din învatamântul
preuniversitar.
Art.8 Comisia Nationala de Bacalaureat are urmatoarele atributii:
(1) publica, la începutul anului scolar, calendarul si metodologia de organizare si
desfasurare a examenului de bacalaureat, lista disciplinelor de examen, în functie de
filiera, de profil, de specializare/calificare profesionala, precum si programele de
examen;
(2) organizeaza sesiunea speciala de bacalaureat pentru elevii din clasa a XII-a
participanti la loturile olimpice si la competitiile sportive si artistice internationale,
precum si probele specifice pentru elevii claselor a XII-a din clasele/sectiile cu predare
în regim bilingv a limbii franceze, a limbii italiene sau a limbii spaniole, incluse în
acordurile bilaterale;
(3) aproba lista centrelor de examen si a centrelor zonale de evaluare pentru
examenul de bacalaureat, ca urmare a propunerilor comisiilor de bacalaureat
judetene/a municipiului Bucuresti;
(4) selecteaza si propune numirea, prin ordin al ministrului, a presedintilor
comisiilor de bacalaureat din centrele de examen si din centrele zonale de evaluare,
din listele nominale înaintate Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului i
Sportului de catre institutiile de învatamânt superior;
(5) organizeaza stagii de instruire pentru presedintii comisiilor de bacalaureat
judetene/a municipiului Bucuresti;
(6) în situatii justificate, poate aproba, la propunerea comisiilor de bacalaureat
judetene/a municipiului Bucuresti sau a delegatului Comisiei Nationale de
Bacalaureat, înlocuirea unor presedinti de comisie;
(7) stabileste structura si numarul variantelor de subiecte pentru probele de
evaluare a competentelor lingvistice si digitale, precum si pentru probele scrise, din
care se extrag, prin tragere la sorti, subiectul de examen si subiectul de rezerva;
(8) asigura confidentialitatea subiectelor din momentul extragerii variantei de
subiecte pâna în momentul când aceasta devine publica;
(9) publica, pe site-ul oficial, subiectul de examen, subiectul de rezerva, daca este
cazul, si baremul de evaluare si de notare, dupa finalizarea probei scrise pentru
fiecare disciplina;
(10) decide, în cazuri justificate, folosirea subiectului de rezerva;
(11) controleaza modul în care îsi desfasoara activitatea comisiile de bacalaureat
judetene/a municipiului Bucuresti, comisiile regionale/judetene/a municipiului
Bucuresti de contestatii si comisiile din centrele de bacalaureat;
(12) poate decide evaluarea lucrarilor dintr-un judet în alt judet;
(13) decide reevaluarea unor lucrari, în perioada desfasurarii examenului sau
ulterior sesiunii de bacalaureat, dar nu mai târziu de un an de la desfasurarea
examenului;
(14) stabileste modalitatile de raportare si de centralizare a datelor, analizeaza
desfasurarea si rezultatele examenului national de bacalaureat, pe baza rapoartelor
elaborate de comisiile de bacalaureat judetene/a municipiului Bucuresti si de catre
delegatii Comisiei Nationale si prezinta concluziile conducerii MECTS;
(15) poate decide suspendarea, pe o perioada de 1-5 ani, a dreptului de participare
în comisiile de bacalaureat din sesiunile urmatoare a cadrelor didactice care nu si-au
îndeplinit în mod corespunzator atributiile în organizarea si desfasurarea examenului
de bacalaureat, atributii stabilite prin ordine, decizii si/sau prin prezenta metodologie;
Anexa 2 la ordinul MECTS nr. 4799/31.08.2010, privind organizarea si desfasurarea examenului de bacalaureat -2011
_______________________________________________________________________
Metodologia de organizare si desfasurare a examenului de bacalaureat – 2011
5
(16) poate dispune începerea imediata a procedurilor prevazute de lege pentru
cercetarea faptelor si, dupa caz, pentru sanctionarea persoanelor care încalca
prevederile prezentei metodologii;
(17) propune ministrului Educatiei, Cercetarii, Tineretului i Sportului modificari în
modul de organizare si desfasurare a examenului de bacalaureat.
Art.9 Comisia Nationala de Bacalaureat poate delega reprezentanti pe lânga
comisiile de bacalaureat judetene/a municipiului Bucuresti. Delegatul Comisiei
Nationale de Bacalaureat are urmatoarele atributii:
a) controleaza respectarea prezentei metodologii de catre comisia de bacalaureat
judeteana/a municipiului Bucuresti si de catre comisia regionala/judeteana/a
municipiului Bucuresti de contestatii, inspecteaza unitatile de învatamânt liceal în
care se organizeaza probe de evaluare a competentelor lingvistice si digitale, centrele
de examen si centrele zonale de evaluare;
b) îndruma comisiile de bacalaureat judetene/a municipiului Bucuresti în privinta
organizarii si desfasurarii examenului de bacalaureat;
c) propune comisiei de bacalaureat judetene/a municipiului Bucuresti sau Comisiei
Nationale de Bacalaureat schimbari în componenta comisiilor, atunci când constata
nerespectarea metodologiei sau disfunctii în organizarea si desfasurarea examenului;
d) în cazul în care constata abateri ale persoanelor implicate în organizarea si
desfasurarea examenului de bacalaureat, reprezentantul Comisiei Nationale de
Bacalaureat poate propune comisiei de bacalaureat judetene/a municipiului
Bucuresti sau Comisiei Nationale de Bacalaureat masuri de sanctionare a cadrelor
didactice în cauza sau/i suspendarea posibilitatii de a se organiza, în anul scolar
urmator, centru de examen/centru zonal de evaluare în unitatea scolara respectiva;
e) întocmeste un raport pe care îl înainteaza Comisiei Nationale de Bacalaureat.
B. Comisia de bacalaureat judeteana/a municipiului Bucuresti
Art.10 – (1) Comisia de bacalaureat judeteana/a municipiului Bucuresti se
compune din:
– presedinte – inspectorul scolar general sau un inspector scolar general adjunct;
– vicepresedinte – inspector scolar general adjunct sau inspector scolar de specialitate;
– 1-2 secretari – inspectori scolari de specialitate, directori sau informaticieni/cadre
didactice cu abilitati în operarea pe calculator;
– 3-5 membri – inspectori scolari de specialitate, informaticieni/cadre didactice cu
abilitati în operarea pe calculator.
(2) Unul dintre secretarii sau membrii comisiei este responsabilul cu activitatea de
comunicaii virtuale la nivel de inspectorat colar.
(3) Din comisiile de bacalaureat judetene/a municipiului Bucuresti fac parte si
inspectorii scolari de limba si literatura româna, de limbi moderne, de informatica si,
dupa caz, de limba si literatura materna, care monitorizeaza, cu precadere,
organizarea si desfasurarea probelor de evaluare a competentelor lingvistice si digitale.
Art.11 Comisia de bacalaureat judeteana/a municipiului Bucuresti are
urmatoarele atributii generale:
(1) nominalizeaza, pâna la data de 15 aprilie, componenta comisiilor de
bacalaureat de evaluare a competentelor lingvistice si digitale, din fiecare unitate de
învatamânt liceal care are clase terminale;
(2) nominalizeaza, pâna la data de 15 aprilie, pentru prima sesiune, si pâna la
data de 22 iulie, pentru a doua sesiune, centrele de examen, unitatile scolare
arondate acestora, precum si centrele zonale de evaluare si transmite, spre aprobare,
Anexa 2 la ordinul MECTS nr. 4799/31.08.2010, privind organizarea si desfasurarea examenului de bacalaureat -2011
_______________________________________________________________________
Metodologia de organizare si desfasurare a examenului de bacalaureat – 2011
6
lista acestora, pâna la aceleasi date, în format electronic, Comisiei Nationale de
Bacalaureat, la Centrul National de Evaluare i Examinare. La stabilirea centrelor de
examen se vor avea în vedere, cu prioritate, unitaile de învaamânt care permit
organizarea salilor de examen i a salilor în care îi desfaoara activitatea comisia din
centrul respectiv în aceeai cladire, precum i acele unitai de învaamânt ale caror sali
de clasa sunt dotate cu camere de supraveghere;
(3) asigura confectionarea stampilelor-tip pentru examenul de bacalaureat. Se
confectioneaza doua tipuri de stampile rotunde, care vor avea urmatorul continut:
a. stampila pentru centrele de examen: “Bacalaureat 2011 – C.E.”;
b. stampila pentru centrele zonale de evaluare: “Bacalaureat 2011 – C.Z.E”;
Stampilele vor fi rotunde, cu un diametru de 25 mm si nu vor fi numerotate.
În situatia în care un centru de examen are organizata o subcomisie într-o alta
localitate, se confectioneaza o stampila separata pentru subcomisia respectiva;
(4) ia masuri de solutionare a problemelor de finantare a actiunilor legate de
organizarea si desfasurarea examenului de bacalaureat si pentru dotarea centrelor de
bacalaureat cu tipizate, consumabile si logistica necesara pentru buna desfasurare a
examenului si a evaluarii: copiatoare în stare de functionare, care sa permita
multiplicarea subiectelor de examen pentru fiecare candidat, calculatoare pentru
elaborarea listelor cu rezultate si a altor documente necesare comisiei, radio, telefon,
fax, conexiune internet, fiset metalic etc.
(5) solicita autoritatilor judetene de sanatate si consiliilor locale, operatorilor de
energie electrica, operatorilor de cablu, operatorilor de telefonie etc. asigurarea
prezentei personalului medical în fiecare centru în care se sustin probe în cadrul
examenului de bacalaureat, respectiv asigurarea conditiilor corespunzatoare pentru
desfasurarea examenului;
(6) solicita structurilor Ministerului Administratiei si Internelor, de politie si de
jandarmerie, de la nivel judetean, precum si primariilor, asigurarea prezentei
politistilor din politia comunitara sau a jandarmilor la sediul comisiei de bacalaureat
judetene/a municipiului Bucuresti si la centrele de bacalaureat, pentru paza
lucrarilor scrise si pentru pastrarea ordinii publice. Prezenta acestora va fi solicitata si
pentru transportul lucrarilor scrise de la centrele de examen la centrele zonale de
evaluare, respectiv de la centrele zonale de evaluare la centrele de contestatii si invers;
(7) stabileste, pentru fiecare centru de bacalaureat, componenta comisiilor de
bacalaureat, cu exceptia presedintilor care sunt cadre didactice universitare;
(8) realizeaza instruirea tuturor persoanelor implicate la nivel de judet/municipiul
Bucuresti în organizarea si desfasurarea examenului de bacalaureat;
(9) controleaza si raspunde de organizarea si desfasurarea examenului de
bacalaureat pe tot teritoriul judetului/municipiului Bucuresti;
(10) sesizeaza imediat Comisiei Nationale de Bacalaureat orice situatie a carei
rezolvare nu este prevazuta în metodologie si solicita, în cazuri justificate, subiecte de
rezerva;
(11) elaboreaza si transmite Comisiei Nationale de Bacalaureat, la termenele
stabilite, rapoartele solicitate de aceasta sau prevazute în prezenta metodologie;
(12) organizeaza centrul regional/judetean/ al municipiului Bucureti de contestatii
si numeste comisia regionala/judeteana/a municipiului Bucuresti de contestatii;
(13) monitorizeaza calitatea evaluarii, inclusiv prin reevaluarea unor lucrari, în
perioada desfasurarii examenului sau ulterior;
(14) elaboreaza si transmite Comisiei Nationale de Bacalaureat, la Directia Generala
Educatie i Învaare pe Tot Parcursul Vieii, în termen de 10 zile de la încheierea
sesiunii respective a bacalaureatului, raportul final;
(15) poate decide suspendarea, pe o perioada de 1-5 ani, a dreptului de participare
în comisiile de bacalaureat din sesiunile urmatoare a cadrelor didactice care nu si-au
Anexa 2 la ordinul MECTS nr. 4799/31.08.2010, privind organizarea si desfasurarea examenului de bacalaureat -2011
______________________________________________________________________
Metodologia de organizare si desfasurare a examenului de bacalaureat – 2011
7
îndeplinit în mod corespunzator atributiile în organizarea si desfasurarea examenului
de bacalaureat, atributii stabilite prin ordine, decizii si/sau prin prezenta metodologie;
(16) poate dispune începerea imediata a procedurilor prevazute de lege pentru
cercetarea faptelor si, dupa caz, pentru sanctionarea persoanelor care încalca
prevederile prezentei metodologii;
(17) asigura confidentialitatea subiectelor din momentul extragerii variantei de
subiecte pâna în momentul când aceasta devine publica
(18) desemneaza, dintre membrii comisiilor de bacalaureat din unitaile de
învaamânt liceal în care se organizeaza probe de evaluare a competenelor lingvistice
i digitale i din centrele de examen, câte o persoana de contact în vederea organizarii
procesului de transmitere/preluare a subiectelor pentru examenul de bacalaureat;
(19) atributiile membrilor comisiei de bacalaureat judetene/a municipiului
Bucuresti sunt prevazute în Anexa 3 la prezentul ordin.
C. Comisia de bacalaureat de evaluare a competenelor lingvistice i
digitale
Art.12 – (1) Comisia de bacalaureat de evaluare a competentelor lingvistice si
digitale se organizeaza în fiecare unitate de învatamânt liceal care are clase terminale
si se compune din:
– presedinte – directorul sau directorul adjunct al unitatii de învatamânt;
– secretar – un cadru didactic cu abilitati în operarea pe calculator/informatician;
– membri – 1-2 cadre didactice;
– asistenti – câte 2 cadre didactice, de alta specialitate decât cea la care se sustine
proba, pentru fiecare sala în care se desfasoara probe scrise sau practice de examen;
– profesori examinatori – profesori de specialitate, pentru fiecare disciplina de examen
la care se sustin probe de evaluare a competentelor.
(2) Secretarul sau unul din membrii comisiei este persoana de contact nominalizata
conform Art. 11, alin. (17).
(3) În cazuri exceptionale, bine justificate, se pot organiza centre de bacalaureat de
evaluare a competentelor lingvistice si digitale în care pot fi arondati candidati
proveniti din mai multe unitati de învatamânt liceal care au clase terminale.
Art.13 – Comisia de bacalaureat de evaluare a competentelor lingvistice si
digitale are urmatoarele atributii:
(1) raspunde de organizarea, în unitatea de învatamânt respectiva, a probelor de
evaluare a competentelor lingvistice si digitale, în conformitate cu prevederile prezentei
metodologii;
(2) asigura desfasurarea corespunzatoare a tuturor probelor de evaluare a
competentelor lingvistice si digitale;
(3) controleaza si îndruma activitatea tuturor persoanelor din centru, care au
sarcini privind organizarea si desfasurarea probelor de evaluare a competentelor
lingvistice si digitale din cadrul examenului de bacalaureat;
(4) elaboreaza documentele necesare desfasurarii probelor de evaluare a
competentelor lingvistice si digitale din cadrul examenului de bacalaureat;
(5) elaboreaza si completeaza documentele necesare înscrierii si participarii
candidatilor din seria curenta la probele din cadrul examenului de bacalaureat;
(6) asigura conditiile necesare organizarii si desfasurarii probelor de evaluare a
competentelor lingvistice si digitale – salile în care se desfasoara probele, imprimatele
pentru lucrarile scrise, copiatoare, fisete pentru pastrarea documentelor de
bacalaureat în deplina siguranta, calculatoare având softul necesar pentru
Anexa 2 la ordinul MECTS nr. 4799/31.08.2010, privind organizarea si desfasurarea examenului de bacalaureat -2011
_______________________________________________________________________
Metodologia de organizare si desfasurare a examenului de bacalaureat – 2011
8
desfasurarea probei de evaluare a competentelor digitale, telefon, fax, radio, conexiune
internet etc.;
(7) completeaza cataloagele electronice cu numele, initiala tatalui si prenumele
candidatilor, cu disciplinele de examen pe care acestia le sustin, colecteaza si transmit
alte date necesare, solicitate de Comisia Nationala de Bacalaureat sau de comisia de
bacalaureat judeteana/a municipiului Bucuresti;
(8) examineaza candidatii la probele de evaluare a competentelor lingvistice si
digitale;
(9) înregistreaza în catalogul electronic participarea/neparticiparea candidatilor la
probele de evaluare a competentelor lingvistice si digitale si, dupa caz, rezultatele
obtinute la acestea;
(10) afiseaza listele candidatilor care s-au prezentat la probele de evaluare a
competentelor lingvistice si digitale, precum si, dupa caz, rezultatele obtinute de
acestia;
(11) repartizeaza candidatii pe sali, pentru probele de evaluare a competentelor
lingvistice si digitale, în ordine alfabetica si afiseaza listele respective, cu 24 de ore
înainte de prima proba, la avizierul unitatii de învatamânt si pe usile salilor în care se
desfasoara probele. La proba de evaluare a competentei lingvistice, repartizarea pe sali
se face în ordine alfabetica, în functie de limba la care candidatii sustin proba;
(12) sesizeaza imediat comisiei de bacalaureat judetene/a municipiului Bucuresti
orice situatie deosebita, aparuta în timpul desfasurarii probelor;
(13) stabileste, prin tragere la sorti, în dimineata fiecarei probe scrise sau practice,
repartizarea pe sali a asistentilor si îi instruieste;
(14) preia, de la Centrul National de Evaluare i Examinare, subiectele si le
multiplica pentru fiecare comisie/subcomisie sau, dupa caz, pentru fiecare candidat
în parte, conform procedurilor aprobate;
(15) distribuie candidatilor subiectele multiplicate pentru proba de înelegere a
textului audiat, pentru probele scrise, respectiv, dupa caz, pentru proba practica pe
calculator;
(16) ia masuri pentru ca, în spatiile în care îsi desfasoara activitatea comisia de
bacalaureat sau se desfasoara probele scrise de examen, sa nu patrunda persoane
straine, neautorizate de comisia de bacalaureat judeteana/a municipiului Bucuresti,
de Comisia Nationala de Bacalaureat sau neprevazute de prezenta metodologie;
(17) asigura examinarea candidatilor la toate tipurile de probe stabilite pentru
disciplinele incluse în evaluarea competentelor lingvistice si digitale, respectând
prevederile prezentei metodologii, precum si procedurile si standardele de evaluare si
examinare stabilite de Centrul National de Evaluare i Examinare;
(18) elaboreaza si transmite comisiilor de bacalaureat judetene/a municipiului
Bucuresti, în termen de patru zile de la încheierea fiecarei probe de evaluare a
competentelor lingvistice si digitale, rapoarte privind organizarea si desfasurarea
acesteia;
(19) asigura securitatea tuturor lucrarilor/documentelor de examen, scrise sau
electronice si le pastreaza pâna la sfârsitul anului scolar urmator;atributiile membrilor
Comisiei de bacalaureat de evaluare a competentelor lingvistice si digitale sunt
prevazute în Anexa 3 la prezentul ordin.
D. Comisia de bacalaureat din centrul de examen
Art.14 – (1) Comisia de bacalaureat din centrul de examen se compune din:
– presedinte – un cadru didactic universitar, având titlul stiintific de doctor, numit
prin ordin al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului i sportului;
– 1-2 vicepresedinti – inspectori scolari de specialitate, directori sau profesori având
gradul didactic I sau II;
Anexa 2 la ordinul MECTS nr. 4799/31.08.2010, privind organizarea si desfasurarea examenului de bacalaureat -2011
_______________________________________________________________________
Metodologia de organizare si desfasurare a examenului de bacalaureat – 2011
9
– secretar – un cadru didactic cu abilitati în operarea pe calculator/informatician;
– membri – 1-5 profesori, de regula având gradul didactic I sau II, cu abilitati în
operarea pe calculator;
– asistenti – câte 2 cadre didactice, de alta specialitate decât cea la care se sustine
proba, pentru fiecare sala în care se desfasoara probe scrise de examen;
(2) Secretarul sau unul din membrii comisiei este persoana de contact nominalizata
conform Art. 11, alin. (17).
(3) Al doilea vicepresedinte va fi numit la acele comisii de examen la care numarul de
candidati depaseste 450.
(4)La centrele de examen unde se sustin probe în limbile minoritatilor, cel putin unul
dintre membrii comisiei trebuie sa fie cunoscator al limbii respective.
Art.15 – Comisia de bacalaureat din centrul de examen are urmatoarele atributii:
(1) organizeaza si raspunde de desfasurarea examenului de bacalaureat în centrul
respectiv, în conformitate cu prevederile prezentei metodologii;
(2) asigura organizarea si desfasurarea corespunzatoare a probelor scrise;
(3) controleaza si îndruma activitatea tuturor persoanelor din centru, care au
sarcini privind organizarea si desfasurarea examenului de bacalaureat;
(4) preia, sub semnatura presedintelui, de la directorul unitatii de învatamânt în
care se afla centrul de examen, documentele necesare desfasurarii examenului de
bacalaureat. Conducerea unitatii de învatamânt în care este organizat centrul de
examen asigura conditiile necesare organizarii si desfasurarii examenului – salile de
concurs, imprimatele pentru lucrarile scrise, copiatoare, fisete pentru pastrarea
documentelor de bacalaureat în deplina siguranta, calculatoare, telefon, fax, radio;
(5) verifica autenticitatea actelor de înscriere, respectarea conditiilor de participare
la examen si întocmirea listelor de înscriere; conducerile unitatilor de învatamânt
arondate centrului de examen raspund de corectitudinea datelor transmise, a actelor
predate, a listelor de înscriere la examenul de bacalaureat;
(6) verifica modul în care au fost completate cataloagele electronice cu numele,
initiala tatalui si prenumele candidatilor, disciplinele de examen pe care acestia le
sustin la probele scrise, participarea candidatilor la probele de evaluare a
competentelor lingvistice si digitale si, dupa caz, rezultatul evaluarii acestora;
(7) înregistreaza în catalogul electronic notele obtinute la probele pe care candidatii
le-au sustinut în sesiunile anterioare, respectiv notele echivalate pentru disciplinele la
care candidatii au obtinut premii la concursurile/olimpiadele scolare internationale si
pentru care acestia au solicitat recunoasterea în sesiunea respectiva, conform Art.4,
din prezenta metodologie. Înregistrarea în catalogul electronic a acestor note se face pe
baza adeverintelor/ dovezilor depuse de candidati la înscriere. Adeverintele/ dovezile
ramân ca anexa la forma tiparita a catalogului electronic si se pastreaza permanent.
Notele recunoscute din sesiunile anterioare sau echivalate se marcheaza în catalogul
electronic, precizând, într-o nota de subsol, ca au fost obtinute în sesiunile anterioare
sau ca au fost echivalate;
(8) repartizeaza candidatii pe sali, pentru probele scrise, afiseaza listele respective,
cu 24 de ore înainte de prima proba, la avizierul unitatii de învatamânt si pe usile
salilor în care se desfasoara probele; repartizarea pe sali se face în functie de
disciplinele si tipul de subiecte solicitate de candidati pentru disciplinele de examen
aprobate pentru fiecare proba, în ordine alfabetica;
(9) sesizeaza imediat comisiei de bacalaureat judetene/a municipiului Bucuresti
orice situatie deosebita, aparuta în timpul desfasurarii examenului, si solicita, daca
este cazul, subiecte de rezerva;
(10) stabileste, prin tragere la sorti, în dimineata fiecarei probe, repartizarea pe sali
a asistentilor si îi instruieste;
Anexa 2 la ordinul MECTS nr. 4799/31.08.2010, privind organizarea si desfasurarea examenului de bacalaureat -2011
_______________________________________________________________________
Metodologia de organizare si desfasurare a examenului de bacalaureat – 2011
10
(11) preia, de la Centrul National de Evaluare i Examinare, conform procedurilor
aprobate, subiectele si multiplica, pentru fiecare candidat, subiectul pentru proba
scrisa, imediat dupa extragerea variantei de examen;
(12) asigura confidentialitatea subiectelor din preluarii variantei de subiecte pâna în
momentul când aceasta devine publica;
(13) distribuie candidatilor subiectele multiplicate pentru probele scrise;
(14) ia masuri pentru ca, în spatiile în care îsi desfasoara activitatea comisia de
bacalaureat sau se desfasoara probele scrise de examen, sa nu patrunda persoane
straine, neautorizate de comisia de bacalaureat judeteana/a municipiului Bucuresti ,
de Comisia Nationala de Bacalaureat sau neprevazute de prezenta metodologie;
(15) asigura, prin presedinte, însotit de vicepresedinte, de secretar sau de un
membru al comisiei, transportul în deplina siguranta si predarea, cu proces-verbal, la
centrele zonale de evaluare, a lucrarilor scrise si a catalogului electronic, completat cu
numele candidatilor si cu denumirea probelor sustinute de acestia. Pentru fiecare
disciplina si tip de subiect, pentru care s-a sustinut proba scrisa în centrul respectiv
de examen, se asigura, pentru centrul zonal de evaluare, o copie a subiectului;
(16) primeste de la centrele zonale de evaluare, cu proces-verbal, prin presedinte si
vicepresedinte, secretar sau un membru al comisiei din centrul de examen, catalogul
electronic cu notele obtinute de candidati si doua exemplare, în forma tiparita,
stampilate si semnate, ale catalogului electronic, asigurând transportul acestora, în
deplina siguranta, la centrul de examen;
(17) afiseaza listele cu rezultatele obtinute de candidati, dupa primirea acestora de
la centrele zonale de evaluare;
(18) primeste eventualele contestatii la probele scrise;
(19) transmite comisiilor din centrele zonale de evaluare cererile candidatilor care
contesta notele obtinute la evaluarea initiala;
(20) afiseaza rezultatele definitive, dupa rezolvarea contestatiilor;
(21) extrage din catalogul electronic situatia la examen a candidatilor proveniti de la
alte licee decât cel în care este organizat centrul de examen si o transmite liceelor
respective, în vederea completarii diplomelor de bacalaureat;
(22) elaboreaza si transmite comisiilor de bacalaureat judetene/a municipiului
Bucuresti, în termen de patru zile de la încheierea respectivei sesiuni de examen,
rapoarte privind organizarea si desfasurarea acesteia;
(23) preda directorului unitatii de învatamânt în care s-a organizat centrul de examen,
cu proces-verbal, catalogul electronic si doua exemplare tiparite ale catalogului
electronic, semnate si stampilate, precum si celelalte documente întocmite pentru
organizarea examenului;
(24) atributiile membrilor Comisiei de bacalaureat din centrul de examen sunt
prevazute în Anexa 3 la prezentul ordin.
E. Comisia de bacalaureat din centrul zonal de evaluare
Art. 16 – (1) Comisia de bacalaureat din centrul zonal de evaluare se compune
din:
– presedinte – un cadru didactic universitar, având titlul stiintific de doctor, numit
prin ordin al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului i sportului;
– vicepresedinte – un inspector scolar de specialitate, un director sau un profesor
având gradul didactic I sau II;
– secretar – un cadru didactic cu abilitati în operarea pe calculator/informatician;
– membri – 1-5 profesori, de regula având gradul didactic I sau II, cu abilitati în
operarea pe calculator;
Anexa 2 la ordinul MECTS nr. 4799/31.08.2010, privind organizarea si desfasurarea examenului de bacalaureat -2011
_______________________________________________________________________
Metodologia de organizare si desfasurare a examenului de bacalaureat – 2011
11
– profesori evaluatori pentru fiecare disciplina de examen la care se desfasoara probe
scrise.
(2) În functie de numarul de lucrari, în centrul zonal de evaluare, pot fi propusi
mai multi vicepresedinti si secretari în comisie, de regula câte un vicepresedinte,
respectiv un secretar la 1000 de lucrari.
(3) Numarul profesorilor evaluatori din fiecare centru de evaluare, pe discipline, va
fi stabilit în functie de numarul lucrarilor scrise care trebuie evaluate în centrul
respectiv, prevazând, de regula, 100 de lucrari pentru fiecare pereche de profesori
evaluatori.
(4) La centrele zonale de evaluare unde se evalueaza lucrari elaborate în limbile
minoritatilor, cel putin unul dintre membrii comisiei trebuie sa fie cunoscator al limbii
respective.
Art.17 Comisia de bacalaureat din centrul zonal de evaluare are urmatoarele
atributii:
(1) primeste, în zilele în care se sustin probe scrise, cu proces-verbal semnat de
presedinte si de vicepresedinte/secretar/un membru, lucrarile scrise aduse de
delegatii de la fiecare centru de examen arondat, spre a fi evaluate;
(2) asigura securitatea si integritatea lucrarilor scrise, pe perioada în care acestea
se afla în centrul zonal de evaluare;
(3) asigura evaluarea lucrarilor scrise, respectând baremul de evaluare si de
notare, precum si prevederile prezentei metodologii;
(4) înregistreaza, în catalogul electronic, notele la fiecare proba scrisa, pentru
fiecare candidat arondat centrului;
(5) calculeaza mediile generale si le înregistreaza în catalogul electronic;
(6) preda, prin presedinte si vicepresedinte, cu proces-verbal, catalogul electronic
si doua exemplare din forma tiparita a catalogului electronic completat, semnat de
profesorii evaluatori si stampilat, catre delegatii centrului de examen;
(7) primeste, de la delegatii centrelor de examen arondate centrului zonal de
evaluare, cererile candidatilor care contesta notele obtinute la evaluarea initiala;
(8) transmite catre comisia de bacalaureat judeteana/a municipiului Bucuresti , în
deplina siguranta, lucrarile scrise sigilate, ale caror note initiale au fost contestate, în
vederea transmiterii acestora catre centrul regional de contestatii. În situatia în care
Comisia Nationala de Bacalaureat decide organizarea de centre judetene de
contestatii, lucrarile se transmit direct la comisia judeteana/a municipiului Bucuresti
de contestatii;
(9) primeste, de la comisia de bacalaureat judeteana/a municipiului Bucuresti ,
respectiv de la comisia judeteana/a municipiului Bucuresti de contestatii, lucrarile
scrise care au fost reevaluate de comisia regionala de contestatii, respectiv de comisia
judeteana/a municipiului Bucuresti de contestatii si o copie a procesului-verbal
cuprinzând deciziile acesteia;
(10) preda cu proces-verbal, prin presedinte si vicepresedinte, lucrarile scrise,
borderourile de evaluare originale si celelalte documente de examen, catre directorul
unitatii de învatamânt în care s-a organizat centrul zonal de evaluare.
(11) atributiile membrilor Comisiei de bacalaureat din centrul zonal de evaluare
sunt prevazute în Anexa 3 la prezentul ordin.
F. Comisia regionala/judeteana/a municipiului Bucuresti de contestatii
Art.18 – Comisia regionala/judeteana/a municipiului Bucuresti de contestatii are
urmatoarea componenta:
– presedinte – inspector scolar general/inspector scolar general adjunct al judetului în
care se organizeaza centrul. În cazul în care se organizeaza centre judetene de
Anexa 2 la ordinul MECTS nr. 4799/31.08.2010, privind organizarea si desfasurarea examenului de bacalaureat -2011
_______________________________________________________________________
Metodologia de organizare si desfasurare a examenului de bacalaureat – 2011
12
contestatii, inspectorul scolar numit în calitate de presedinte trebuie sa fie altul decât
cei numiti în comisia de bacalaureat judeteana/a municipiului Bucuresti ;
– vicepresedinte – un inspector scolar de specialitate;
– 1 – 2 secretari – informaticieni, inspectori scolari de specialitate, profesori;
– membri – profesori evaluatori – câte doi profesori, de regula cu gradul didactic I,
pentru fiecare disciplina si pentru maximum 100 de lucrari contestate. În situatii
justificate, pot fi numiti evaluatori si profesori cu gradul didactic II sau definitiv.
Art.19 Comisia regionala /judeteana/ a municipiului Bucuresti de
contestatii are urmatoarele atributii:
(1) primeste, prin proces-verbal semnat de presedinte si de un vicepresedinte,
secretar sau membru al comisiei din centrul zonal de evaluare sau al comisiei
judetene/a municipiului Bucuresti de bacalaureat, lucrarile scrise aduse de delegatii
acesteia, spre a fi reevaluate;
(2) raspunde de securitatea lucrarilor scrise, pe perioada în care acestea se afla în
centrul de contestatii;
(3) reevalueaza lucrarile scrise, respectând baremul de evaluare si notare si
prevederile prezentei metodologii;
(4) înregistreaza, pe lucrari si în procesul-verbal, notele acordate pentru fiecare
lucrare contestata;
(5) preda, prin presedinte si vicepresedinte, lucrarile scrise reevaluate, în
conformitate cu procesele-verbale de predare-primire mentionate la alin.(1), si o copie
a procesului-verbal, delegatilor comisiei din centrul zonal de evaluare/delegatilor
comisiei judetene/a municipiului Bucuresti de bacalaureat;
(6) atributiile membrilor Comisiei regionale/ judetene/a municipiului Bucureti
de contestatii sunt prevazute în Anexa 3 la prezentul ordin.
G. Accesul persoanelor în unitatile de învatamânt liceal, în centrul de
examen, în centrul zonal de evaluare si în centrul regional/judetean/al
municipiului Bucuresti de contestatii
Art.20 Accesul persoanelor care au atributii de control în unitatile de
învatamânt liceal care organizeaza probe de evaluare a competentelor lingvistice
si digitale, în centrele de examen, în centrele zonale de evaluare sau în centrele
de contestatii judetene/regionale
(1) Delegatul Comisiei Nationale de Bacalaureat poate intra în unitatile de
învatamânt liceal în care se organizeaza probe de evaluare a competentelor lingvistice
si digitale, în centrele de examen, în centrele zonale de evaluare si în centrul regional/
judetean/ al municipiului Bucuresti de contestatii, pe baza delegatiei pe care o
primeste de la Comisia Nationala de Bacalaureat si a buletinului de identitate sau a
cartii de identitate, pe care le prezinta, la intrarea în institutie, organelor de paza.
Delegatul Comisiei Nationale de Bacalaureat are dreptul:
a) sa intre în salile de examen si în toate spatiile la care au acces comisia si candidatii
din unitatea de învatamânt în care se desfasoara probele de evaluare a competentelor
lingvistice si digitale sau din centrul de examen;
b) sa intre în salile si în toate spatiile la care are acces comisia din centrul de evaluare
în care se evalueaza lucrarile scrise;
c) sa intre în salile si în toate spatiile la care are acces comisia din centrul
regional/judetean/al municipiului Bucuresti de contestatii, în care se reevalueaza
lucrarile scrise;
d) sa intre în sala în care îsi desfasoara activitatea comisia de bacalaureat
judeteana/a municipiului Bucuresti;
Anexa 2 la ordinul MECTS nr. 4799/31.08.2010, privind organizarea si desfasurarea examenului de bacalaureat -2011
_______________________________________________________________________________
Metodologia de organizare si desfasurare a examenului de bacalaureat – 2011
13
e) sa controleze documentele comisiei de bacalaureat judetene/a municipiului
Bucuresti si ale comisiei de bacalaureat din centrul inspectat.
(2) Delegatul comisiei de bacalaureat judetene/a municipiului Bucuresti poate
intra în centrele de bacalaureat pe baza delegatiei pe care o primeste de la comisia de
bacalaureat judeteana/a municipiului Bucuresti si a buletinului de identitate sau a
cartii de identitate, pe care le prezinta la intrarea în institutie organelor de paza.
Delegatul comisiei de bacalaureat judetene/a municipiului Bucuresti are ca atributii
monitorizarea desfasurarii examenului în centrele de bacalaureat si sesizarea comisiei
de bacalaureat judetene/a municipiului Bucuresti, asupra disfunctiilor constatate în
respectarea metodologiei de bacalaureat. Delegatul comisiei de bacalaureat judetene/a
municipiului Bucuresti are aceleasi drepturi si obligatii ca si delegatul Comisiei
Nationale de Bacalaureat.
Art.21 Accesul persoanelor straine în centrele de bacalaureat
(1) În timpul desfasurarii probelor din cadrul examenului de bacalaureat, nu pot
intra în unitatea de învatamânt liceal/centrul de examen alte persoane, în afara celor
prevazute de prezenta metodologie.
(2) Presa are acces în unitatile de învatamânt liceal care organizeaza probe de
evaluare a competentelor lingvistice si digitale sau în centrele de examen numai cu
avizul presedintelui comisiei si însotita de un membru al comisiei, exclusiv înainte de
începerea sau dupa încheierea probelor. Pentru realizarea materialelor specifice presei
(înregistrari/fotografii/preluari de imagine) este necesar acceptul persoanelor care
apar în materialele respective.
(3) În cazul unor situatii de urgenta pentru reparatii si întretinere (canalizare,
electricitate, copiatoare etc.) presedintele comisiei din centrul de bacalaureat aproba
accesul persoanelor competente pentru interventiile necesare. În acest caz, se va
încheia un proces-verbal, în care vor fi consemnate datele de identificare ale
persoanei/persoanelor si intervalul orar în care acestea au fost în centrul respectiv. Se
interzice accesul acestor persoane cu telefoane mobile sau alte mijloace de
comunicare. Presedintele se va asigura ca persoanele mentionate nu au acces la
documentele comisiei, la subiecte sau bareme de evaluare i de notare si nu pot
comunica nici cu un candidat;
(4) Accesul persoanelor straine în centrul de examen se face pe baza buletinului de
identitate/cartii de identitate sau a pasaportului. În situatia în care aceste persoane
au asupra lor materiale nepermise (telefon mobil, orice mijloc electronic de calcul sau
comunicare etc.) se va proceda în conformitate cu prevederile art. 22, alin. (2).
(5) Personalul medical, poliitii i jandarmii care au acces în centrele de examen,
conform prevederilor Art.11, alin.(5) i (6), nu pot avea sotul/sotia, o ruda sau un afin
de pâna la gradul al IV-lea inclusiv, printre candidatii care participa la examenul de
bacalaureat în respectiva sesiune de examen.
Art.22 Accesul comisiei în centrele de examen
(1) Prezentarea comisiei la centrul de examen se face în intervalul orar 7 – 7:30;
intrarea în centrul de examen se face pe baza buletinului de identitate sau a cartii de
identitate si a legitimatiei/ adeverintei de serviciu.
(2) Asistentul care are asupra sa materiale nepermise în sala de examen (telefoane
mobile, orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare, precum si ziare, reviste,
carti) va primi un plic/o punga în care sa introduca toate materialele, împreuna cu un
biletel/o eticheta pe care îsi noteaza numele si prenumele; apoi va fi îndrumat de catre
un membru al echipei de control spre sala de depozitare a obiectelor personale. Sala
de depozitare a obiectelor personale este supravegheata de o persoana desemnata de
comisia de examen.
Anexa 2 la ordinul MECTS nr. 4799/31.08.2010, privind organizarea si desfasurarea examenului de bacalaureat -2011
_______________________________________________________________________
Metodologia de organizare si desfasurare a examenului de bacalaureat – 2011
14
Art.23 Accesul comisiei în centrul zonal de evaluare/centrul judetean/ al
municipiului Bucuresti sau regional de contestatii
(1) Prezentarea comisiei în centrele zonale de evaluare se face dupa cum urmeaza:
a) presedintele, vicepresedintele, secretarul si membrii comisiei din centrul
zonal de evaluare se prezinta zilnic, pe perioada evaluarii, în intervalul
orar 8 – 8:30, începând cu ziua precedenta primei probe scrise;
b) profesorii evaluatori se prezinta în ziua probei la ora 16, iar în zilele
urmatoare, pâna la finalizarea corectarii, în intervalul orar 8 – 8:30.
Intrarea în centrul de examen de face pe baza buletinului/cartii de
identitate si a legitimatiei/ adeverintei de serviciu.
(2) În timpul desfasurarii activitatii de evaluare, profesorii evaluatori vor preda
telefoanele mobile si orice alte mijloace de comunicare electronica, conform procedurii
mentionate la Art.22, alin.(2).
Art.24 Accesul candidatilor în centrul de examen
(1) Accesul candidatilor în centrul de examen la probele scrise se face în intervalul
7:30 – 8:30.
(2) Presedintele comisiei din centrul de examen desemneaza o comisie de control,
formata din minimum doua cadre didactice (dintre asistenti sau membrii comisiei) si
personalul de paza de la intrarea în centrul de examen.
(3) La accesul candidatilor în centrul de examen se procedeaza astfel:
– un cadru didactic si un membru al personalului de paza solicita la intrarea fiecarui
candidat prezentarea actului de identitate, si verifica daca fotografiile corespund;
– candidatii sunt îndrumati spre zona din centrul de examen unde se gasesc salile de
examen;
– candidatii sunt atentionati sa citeasca extrasele din Metodologie afisate pe usa salii
de examen si sa nu stationeze pe holuri mai mult de 5-7 minute;
– candidatii care au materiale/obiecte nepermise în sala de examen sunt îndrumati
spre sala de depozitare a acestora.
(4) Candidatul care are asupra sa materiale nepermise în sala de examen (telefoane
mobile, culegeri, manuale, notite, însemnari etc., precum si orice mijloace electronice
de calcul sau de comunicare, poseta/geanta etc.) va primi o punga/plic în care sa le
introduca, împreuna cu o declaraie tip în care se menioneaza numele i prenumele i
obiectele personale care vor fi depozitate si va fi îndrumat de catre un membru al
echipei de control spre sala de depozitare a obiectelor personale.
(5) Sala de depozitare a obiectelor personale se va afla cât mai aproape de intrarea
în centrul de examen si va fi supravegheata de o persoana dintre asistenti, desemnata
de comisia de examen.
(6) Dupa ce au trecut de punctul de legitimare si de cel de depozitare a obiectelor
personale (nepermise în sala de examen), candidatii se deplaseaza spre sala de
examen, unde sunt repartizati conform tabelelor afisate pe usi.
H. Selectia cadrelor didactice care fac parte din comisiile de bacalaureat
Art.25 (1) Examenul de bacalaureat se organizeaza în trei tipuri de centre de
bacalaureat: unitatile de învatamânt liceal, în care se organizeaza probele de evaluare
a competentelor lingvistice si digitale, centrele de examen, în care se desfasoara
probele scrise ale examenului si centre zonale de evaluare, în care se evalueaza
lucrarile de la probele scrise E).
(2)În fiecare unitate de învatamânt care are clase de liceu terminale, în fiecare centru
de examen si în fiecare centru zonal de evaluare, se organizeaza o comisie de
bacalaureat, coordonata de un presedinte. În functie de necesitati, se pot organiza si
Anexa 2 la ordinul MECTS nr. 4799/31.08.2010, privind organizarea si desfasurarea examenului de bacalaureat -2011
______________________________________________________________________
Metodologia de organizare si desfasurare a examenului de bacalaureat – 2011
15
subcomisii, conduse de un vicepresedinte. Pentru subcomisii se va respecta efectivul
prevazut la Art. 31, alin. (2).
(3) Cadrele didactice care sunt numite în comisiile de bacalaureat nu pot avea
sotul/sotia, o ruda sau un afin, de pâna la gradul al IV-lea inclusiv, printre candidatii
care participa la examenul de bacalaureat în respectiva sesiune de examen.
Art.26 – (1) Presedintele comisiei de bacalaureat de evaluare a competentelor
lingvistice si digitale, este directorul sau directorul adjunct al unitatii de învatamânt
liceal respective.
(2) În situaia în care, într-o unitate de învaamânt, directorul i directorul adjunct
se afla în situaie de incompatibilitate, aa cum este precizata la Art.25, alin.(3), se
numete preedinte al comisiei, prin excepie de la prevederile alin.(1), un cadru
didactic din unitatea de învaamânt, membru al Consiliului de administraie al unitaii
colare.
(3) Secretarul, membrii, asistentii si profesorii examinatori din comisiile de
bacalaureat de evaluare a competentelor lingvistice si digitale sunt selectati, de regula,
din unitatea de învatamânt din care provin candidatii, la propunerea consiliului de
administratie a unitatii de învatamânt.
(4) În cazuri deosebite, bine justificate, din comisia de bacalaureat de evaluare a
competentelor lingvistice si digitale poate face parte, în calitate de asistent, orice
persoana care îndeplineste o functie didactica sau didactica auxiliara, provenind din
unitatea de învatamânt respectiva sau din alte unitati de învatamânt preuniversitar.
(5) Pentru evitarea conflictului de interese, un cadru didactic nu poate sa
îndeplineasca, simultan, doua funcii în cadrul aceleiai comisii de bacalaureat de
evaluare a competenelor lingvistice i digitale sau o funcie în cadrul unei comisii de
bacalaureat de evaluare a competenelor lingvistice i digitale i o funcie în cadrul
comisiei de bacalaureat judeene/ a municipiului Bucureti.
(6) Evaluarea competentelor lingvistice, pentru limba româna, limba materna si
limba moderna, precum si a celor digitale se face, pentru fiecare candidat, de catre doi
profesori examinatori, dintre care unul este cadrul didactic care a predat disciplina
respectiva la clasa, iar celalalt este un alt cadru didactic, de aceeasi specialitate, din
unitatea de învatamânt. În cazul în care nu exista cadre didactice de specialitate în
unitatea respectiva de învatamânt, care pot fi desemnate în comisia de bacalaureat de
evaluare a competenelor lingvistice i digitale, sau acestea se afla în situaie de
incompatibilitate aa cum este ea precizata la alin. (5) sau la Art. 25. alin.(3),
profesorii examinatori vor fi selectati din alte unitai de învatamânt.
(7) Persoana de contact din unitatea de învaamânt liceal în care se desfaoara
probele de evaluare a competenelor lingvistice i digitale sau din centrul de examen
este cadru didactic/cadru didactic auxiliar/alta categorie de
salariati încadrati cu norma de baza pe un post/ catedra într-o unitate de
învatamânt. Aceasta persoana trebuie sa fie absolventa a unei institutii
de învatamânt superior în domeniul informatica/ statistica/ calculatoare
etc. Se recomanda a fi desemnate ca persoane de contact, indiferent de
studii, persoane care poseda certificate recunoscute ECDL sau CISCO.
(8) În situatia în care, într-o unitate de învatamânt, nu se pot desemna
persoane de contact salariati care sa îndeplineasca una din conditiile
precizate la alin. (7), se va desemna ca persoana de contact un cadru
didactic de alta specialitate, care a absolvit un curs în domeniul
calculatoarelor/ informaticii.
(9) În vederea respectarii prevederilor din prezenta metodologie si pentru asigurarea
corectitudinii desfasurarii examenului de bacalaureat, presedintii comisiilor din
unitatile de învatamânt liceal în care se organizeaza probe de evaluare a competentelor
lingvistice si digitale vor solicita declaratii-tip/angajamente scrise de la fiecare
Anexa 2 la ordinul MECTS nr. 4799/31.08.2010, privind organizarea si desfasurarea examenului de bacalaureat -2011
_______________________________________________________________________
Metodologia de organizare si desfasurare a examenului de bacalaureat – 2011
16
membru al comisiei. În declaratia-tip/angajament, cadrul didactic trebuie sa precizeze
ca nu are sotul/sotia, o ruda sau un afin, de pâna la gradul al IV-lea inclusiv, printre
candidatii care participa la examenul de bacalaureat în respectiva sesiune de examen,
ca îsi asuma responsabilitatea pentru respectarea întocmai a prevederilor legale si ca
stie ca orice abatere de la acestea este sanctionata.
Art.27 – (1) Comisia de bacalaureat judeteana/a municipiului Bucuresti stabileste
componenta comisiei de bacalaureat de evaluare a competentelor lingvistice si
digitale din fiecare unitate de învatamânt liceal care are clase terminale.
(2) Componenta nominala a comisiei se stabileste, pâna la data de 15 aprilie, prin
decizie a inspectorului scolar general, pe baza propunerilor transmise de consiliul de
administratie al unitatii de învatamânt. Propunerile vor fi transmise inspectoratelor
scolare de catre fiecare unitate de învatamânt pâna la data de 31 martie.
Art.28 – (1) Presedintii comisiilor de bacalaureat din centrele de examen si din
centrele zonale de evaluare se propun de catre universitati, din rândul cadrelor
didactice universitare de predare având titlul de doctor si se numesc de catre Comisia
Nationala de Bacalaureat, prin ordin al ministrului. Selectia presedintilor comisiilor va
avea în vedere activitatea desfasurata în calitate de presedinte de comisie de
bacalaureat, în sesiunile anterioare ale examenului.
(2) În situatia în care presedintele desemnat prin ordin al ministrului pentru un
centru de examen, respectiv pentru un centru de evaluare nu s-a prezentat pâna în
preziua începerii probelor scrise, comisia de bacalaureat judeteana/a municipiului
Bucuresti numeste un presedinte din rândul cadrelor didactice din învatamântul
liceal, având gradul didactic I si performante profesionale deosebite, titular în alta
unitate de învatamânt decât cea din care provin candidatii care sustin probele scrise
ale examenului de bacalaureat. Numirea este anuntata, în scris, Comisiei Nationale de
Bacalaureat.
(3) Procedura mentionata la alin. (2) se aplica si în situatia în care comisia de
bacalaureat judeteana/a municipiului Bucuresti sau Comisia Nationala de
Bacalaureat a decis înlocuirea presedintelui numit prin ordin al ministrului.
Art.29 – (1) Vicepresedintii, secretarii, membrii comisiilor din centrele de
examen si din centrele zonale de evaluare, asistentii si profesorii evaluatori vor fi
selectionati din alte unitati scolare decât cele din care provin candidatii arondati
centrelor.
(2) Lista profesorilor evaluatori cuprinde profesori de specialitate care predau la
clase de liceu. În situatii exceptionale, despre care va fi informata Comisia Nationala
de Bacalaureat, pot fi numiti ca profesori evaluatori si profesori ce predau la gimnaziu,
dar care vor evalua în echipa cu un profesor de liceu.
(3) Persoanele de contact/informaticienii/cadrele didactice cu abilitati de operare
pe calculator, care fac parte din comisiile de bacalaureat din centrele de examen si din
centrele zonale de evaluare, în calitate de secretari sau de membri, si care
administreaza baza de date, vor fi desemnai de comisia de bacalaureat judeteana/a
municipiului Bucuresti , cel mai târziu pâna la data de 15 aprilie, pentru prima
sesiune, si pâna la 22 iulie, pentru sesiunea a doua.
(4) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), persoanele mentionate la alin. (3) se
desemneaza, de preferinta, dintre cadrele didactice de specialitate/informaticienii din
unitatea de învatamânt în care se organizeaza centrul de examen, respectiv centrul
zonal de evaluare.
(5) Persoanele de contact din centrele de examen trebuie sa îndeplineasca condiiile
menionate la Art. 26, alin. (7).
Anexa 2 la ordinul MECTS nr. 4799/31.08.2010, privind organizarea si desfasurarea examenului de bacalaureat -2011
_______________________________________________________________________
Metodologia de organizare si desfasurare a examenului de bacalaureat – 2011
17
Art. 30 – (1) Comisia de bacalaureat judeteana/a municipiului Bucuresti stabileste,
prin tragere la sorti, vicepresedintii si cadrele didactice care fac parte din comisiile din
centrele de examen si din centrele zonale de evaluare, cu exceptia presedintilor.
Tragerea la sorti se va efectua, electronic, în fiecare judet/în municipiul Bucuresti, cu
cel mult 48 de ore înainte de începerea examenului, din lista aprobata de comisia de
bacalaureat judeteana/a municipiului Bucuresti, urmând ca inspectorul scolar
general sa emita decizii scrise.
Lista se alcatuieste la nivel judetean/al municipiului Bucuresti, pe baza propunerilor
transmise de licee, cuprinzând numele profesorilor care doresc sa participe la
examenul de bacalaureat si care, în sesiunile anterioare, au respectat prevederile
metodologiei de organizare si desfasurare a examenului. Aceste propuneri vor fi
transmise inspectoratelor scolare pâna la data de 15 aprilie, pentru prima sesiune, si
pâna la data de 22 iulie, pentru a doua sesiune de examen. Comisiile de bacalaureat
judetene/a municipiului Bucuresti aproba lista profesorilor care vor participa la
tragerea la sorti, cu cel putin doua saptamâni înainte de începerea examenului.
(2) Tragerea la sorti se efectueaza în sedinta publica. Repartizarea pe comisii a
vicepresedintilor si a cadrelor didactice se consemneaza într-un proces-verbal, în care
se vor mentiona si persoanele apartinând societatii civile, care au participat la sedinta
publica de tragere la sorti.
(3) În vederea respectarii prevederilor din prezenta metodologie si pentru
asigurarea corectitudinii desfasurarii examenului de bacalaureat, presedintii
comisiilor din centrele de examen si din centrele zonale de evaluare vor solicita
declaratii-tip scrise de la fiecare membru al comisiei. În declaratia-tip, cadrul didactic
trebuie sa precizeze ca nu are sotul/sotia, o ruda sau un afin, de pâna la gradul al IVlea
inclusiv, printre candidatii care participa la examenul de bacalaureat în respectiva
sesiune de examen, ca îsi asuma responsabilitatea pentru respectarea întocmai a
prevederilor legale si ca stie ca orice abatere de la acestea este sanctionata.
III. ORGANIZAREA EXAMENULUI DE BACALAUREAT
Art.31 – (1) Numarul candidatilor înscrisi într-o comisie de examen va fi decis
tinând cont de necesitatea desfasurarii în conditii optime a examenului si va fi cuprins
între 250 si 450 de candidati.
(2) Pentru centrele de examen care au arondate unitati de învatamânt situate la
distanta mare de centru, se pot organiza subcomisii, care au un efectiv de cel putin 75
de candidati, si care îsi pot desfasura activitatea în alta locatie sau chiar în alta
localitate decât cea în care îsi are sediul centrul de examen. Pentru aceste subcomisii,
ca si pentru situatiile în care o parte din candidati sustin proba în alta locatie decât
cea în care îsi are sediul centrul de examen, vor fi desemnati cel putin un membru al
comisiei de examen si un delegat al comisiei de bacalaureat judetene/a municipiului
Bucuresti, care se vor afla la locul desfasurarii probelor, pe toata durata examenului.
(3) Centrele zonale de evaluare se organizeaza pentru minimum 750 de candidati.
(4) Organizarea de comisii, de subcomisii sau de centre zonale de evaluare sub sau
peste efectivul prevazut de prezenta metodologie se poate face, în cazuri justificate, cu
aprobarea Comisiei Nationale de Bacalaureat, în urma unei cereri motivate, transmise
de comisia de bacalaureat judeteana/a municipiului Bucuresti la Comisia Nationala
de Bacalaureat – Directia Generala Educatie i Învaare pe Tot Parcursul Vieii.
(5) În a doua sesiune a examenului de bacalaureat, în cazul în care numarul total
de candidati pe judet este mai mic decât 250, se va organiza un singur centru de
examen, fara a mai solicita aprobarea Comisiei Nationale de Bacalaureat; în cazul în
care numarul total de candidati pe judet este mai mic decât 750, se va organiza un
Anexa 2 la ordinul MECTS nr. 4799/31.08.2010, privind organizarea si desfasurarea examenului de bacalaureat -2011
_______________________________________________________________________
Metodologia de organizare si desfasurare a examenului de bacalaureat – 2011
18
singur centru zonal de evaluare, fara a mai solicita aprobarea Comisiei Nationale de
Bacalaureat.
Art.32 Daca numarul candidatilor dintr-o localitate este sub efectivul minim
stabilit pentru a organiza o comisie de examen sau o subcomisie, acestia vor fi, de
regula, repartizati de catre comisia de bacalaureat judeteana/a municipiului
Bucuresti, la centre de examen din alte localitati, la care se organizeaza examenul de
bacalaureat. În aceste cazuri, inspectoratul scolar judetean este obligat sa asigure, la
cerere, pe toata durata examenului, cazarea candidatilor care se prezinta prima oara
sau a doua oara la examen.
Art.33 În cadrul comisiilor din centrele de examen se pot organiza subcomisii pe
profiluri, respectiv pe specializari, eventual în functie de limba de predare. În fiecare
comisie sau subcomisie, candidatii sunt înscrisi în ordine alfabetica, indiferent de
forma de învatamânt la care au absolvit ultima clasa.
Art.34 În comisiile organizate pentru candidatii apartinând minoritatilor nationale
care au studiat în limba materna si care solicita sustinerea probelor de examen în
limba respectiva – la disciplinele studiate în aceasta limba în liceu – vor fi numiti
profesori de specialitate, care au predat disciplina respectiva în limba materna.
IV. ÎNSCRIEREA CANDIDATILOR
Art.35 – (1) La examenul de bacalaureat se pot înscrie atât candidatii din seria
curenta, cât si cei din seriile anterioare, care nu au promovat examenul de
bacalaureat.
(2) Elevii români care au studiat în strainatate se pot înscrie la examenul de
bacalaureat numai dupa echivalarea studiilor si promovarea examenelor de diferenta
stabilite de MECTS, prin Centrul National pentru Recunoasterea si Echivalarea
Diplomelor.
(3) Candidatii proveniti din învatamântul particular autorizat sa functioneze
provizoriu se înscriu la centrul de examen desemnat de comisia de bacalaureat
judeteana/a municipiului Bucuresti .
(4) Înscrierea candidatilor pentru examenul de bacalaureat se face, prin fisa-tip
informatizata, la secretariatele liceelor pe care acestia le-au absolvit, numai în
perioada prevazuta în calendarul examenului, dupa cum urmeaza:
a) pentru candidatii din seria curenta, profesorii diriginti întocmesc tabele de înscriere
la prima sesiune de bacalaureat, în conformitate cu evidentele din licee. Tabelele
cuprind optiunile pentru probele de examen si semnatura elevilor. Odata cu tabelele,
profesorii diriginti depun si fisa-tip informatizata, tiparita si semnata de fiecare
candidat, în care acesta îsi asuma optiunile pentru disciplinele de studiu prevazute
pentru probele la alegere, la care doresc sa sustina examenul de bacalaureat.
b) pentru candidatii din anii precedenti si pentru candidatii din seria curenta, în cazul
celei de a doua sesiuni, înscrierea se face, în perioada prevazuta de calendarul
examenului de bacalaureat, de catre secretariatul unitatii de învatamânt pe care
candidatii au absolvit-o, pe baza actelor prezentate de acestia (certificat de nastere si,
dupa caz, de casatorie, un act de identitate, foaia matricola, adeverinta cu notele la
probele pentru care solicita recunoasterea notelor).
c) pentru candidatii din seriile anterioare, în situatia schimbarii domiciliului în alta
localitate, mentionata ca atare în buletinul/cartea de identitate, candidatii se pot
înscrie pentru a sustine bacalaureatul la o unitate de învatamânt de acelasi profil,
stabilita de comisia de bacalaureat judeteana din judetul în care se afla noul domiciliu
Anexa 2 la ordinul MECTS nr. 4799/31.08.2010, privind organizarea si desfasurarea examenului de bacalaureat -2011
_______________________________________________________________________
Metodologia de organizare si desfasurare a examenului de bacalaureat – 2011
19
al candidatului. În afara acestei situatii, înscrierea în alt judet este permisa numai cu
aprobarea Comisiei Nationale de Bacalaureat, în urma unei cereri motivate si
însotite de documente doveditoare, transmise la Directia Generala Educatie i Învaare
pe Tot Parcursul Vieii.
Art.36 (1) Candidatii care au participat si au fost respinsi la sesiuni anterioare de
bacalaureat organizate începând cu anul 2003 si care solicita recunoasterea unor
probe promovate în aceste sesiuni, vor prezenta la înscriere si o adeverinta, eliberata
de unitatea de învatamânt absolvita, din care sa reiasa rezultatele obtinute la
examenul de bacalaureat în sesiunile mentionate. Adeverinta va preciza, pentru
fiecare sesiune, disciplina sustinuta si nota obtinuta la fiecare din probe. În cazul în
care candidatul nu s-a prezentat la una/la mai multe probe sau a fost eliminat din
examen, acest lucru va fi mentionat în adeverinta. Adeverinta va fi semnata de
directorul si de secretarul unitatii de învatamânt absolvite si va purta stampila
acesteia.
(2) Recunoasterea probelor promovate în sesiunile anterioare anului 2010 se face în
conformitate cu prevederile alin. (1), dupa cum urmeaza:
a) proba orala de limba si literatura româna se echivaleaza cu proba A. de evaluare a
competentelor lingvistice de comunicare orala în limba româna;
b) proba orala de limba si literatura materna se echivaleaza cu proba B. de evaluare a
competentelor lingvistice de comunicare orala în limba materna, în cazul elevilor care
au urmat studiile liceale într-o limba a minoritatilor nationale;
c) proba orala sustinuta la una din limbile moderne de circulatie internationala
studiate în liceu se echivaleaza cu proba C. de evaluare a competentelor lingvistice
într-o limba de circulatie internationala studiata în liceu;
d) proba scrisa la limba si literatura româna se echivaleaza cu proba E.a) proba scrisa
la limba si literatura româna;
e) proba scrisa la limba si literatura materna se echivaleaza cu proba E.b) proba scrisa
la limba si literatura materna;
f) proba scrisa sustinuta în sesiunile anterioare anului 2010 la oricare din probele d),
e) sau f), la matematica, respectiv istorie, se echivaleaza cu proba E.c), definita
conform prezentei metodologii;
g) proba scrisa sustinuta la una din disciplinele fizica, chimie, biologie, informatica,
respectiv geografie, filozofie, logica si argumentare, economie, psihologie si sociologie
în cadrul probelor d), e) sau f) din sesiunile anterioare anului 2010 se echivaleaza cu
proba E.d), definita conform prezentei metodologii.
(3) Recunoasterea probelor mentionate la alin. (2) f) si g) promovate în sesiunile
anterioare anului 2010 se face doar daca disciplinele sustinute coincid cu disciplinele
pe care absolventii promotiei 2011 au dreptul sa le sustina în cadrul examenului de
bacalaureat 2011, în conformitate cu filiera, profilul si specializarea absolvite.
(4) Pentru absolventii din seriile anterioare anului 2010, carora le-a fost echivalata
proba orala promovata la limba si literatura româna, limba si literatura materna sau
la limba moderna nu se elibereaza certificatul care atesta nivelul de competenta
lingvistica.
(5) Candidatii care au participat si au fost respinsi la sesiunile de bacalaureat
organizate în anul 2010 pot solicita recunoasterea probelor de evaluare a
competenelor lingvistice i digitale i a probelor scrise susinute în aceste sesiuni.
Pentru aceti candidai, în adeverina menionata la alin.(1) vor fi precizate i
rezultatele obtinute la aceste probe.
Art.37 – (1) Recunoasterea unora dintre probele promovate în sesiunile anterioare,
pentru sesiunea curenta, este conditionata de solicitarea scrisa de recunoastere a
probelor promovate în sesiunile mentionate la Art. 4., care se face în momentul
Anexa 2 la ordinul MECTS nr. 4799/31.08.2010, privind organizarea si desfasurarea examenului de bacalaureat -2011
_______________________________________________________________________________
Metodologia de organizare si desfasurare a examenului de bacalaureat – 2011
20
înscrierii pentru una dintre sesiunile anului 2011. Candidatii vor preciza în fisa de
înscriere probele si disciplinele corespunzatoare la care doresc sa li se recunoasca
rezultatele obtinute în sesiunile mentionate la Art. 4. În fisa de înscriere se specifica,
de asemenea, probele pe care solicita sa le sustina, respectiv disciplina pe care doresc
sa o sustina la fiecare proba, precum si tipul de subiect pentru disciplina respectiva.
(2) Nedepunerea cererii de recunoastere a uneia dintre probele promovate într-o
sesiune conduce la prescrierea dreptului de a solicita recunoasterea notei initiale. În
cazul în care candidatul a sustinut, în sesiuni succesive, aceeasi proba, la o eventuala
noua cerere de recunoastere a probei respective, i se va recunoaste ultima nota
obtinuta la aceasta proba.
Art.38 Directorii unitatilor de învatamânt liceal centralizeaza optiunile candidailor
din seria curenta si transmit situatia comisiilor de bacalaureat judetene/a
municipiului Bucuresti pâna la data de 29 aprilie.
Art.39 – (1) Dupa încheierea anului scolar, comisia de bacalaureat din unitatea de
învatamânt liceal actualizeaza tabelele de înscriere, prin eliminarea candidatilor
corigenti, repetenti, cu situatia neîncheiata, exmatriculati, prin consemnarea
eventualelor schimbari de optiuni pentru probele scrise.
(2) Documentele de înscriere pentru examenul de bacalaureat, atât pentru candidatii
din seria curenta, cât si pentru cei din seriile anterioare se depun la centrul de
examen la care este arondata unitatea de învatamânt, de catre directorul si secretarul
acesteia, conform unei programari stabilite de comisia de bacalaureat judeteana/a
municipiului Bucuresti.
(3) Documentele de înscriere pentru prima sesiune a examenului de bacalaureat se
transmit, în termen de trei zile de la încheierea cursurilor, semnate si stampilate de
director, centrului de examen la care scoala este arondata. De corectitudinea datelor
transmise centrului de examen, raspunde directorul unitatii de învatamânt la care
candidatii au absolvit cursurile liceale.
(4) Pentru a doua sesiune de bacalaureat, înscrierea candidatilor se face conform
calendarului examenului. Pentru elevii de clasa a XII-a/a XIII-a, care sustin examene
de corigenta, se va stabili, în graficul corigentelor, o zi speciala de înscriere pentru
sesiunea a doua de bacalaureat.
V. CONTINUTUL EXAMENULUI DE BACALAUREAT SI STABILIREA PROBELOR
Art.40 Disciplinele de studiu la care se organizeaza probele pentru examenul de
bacalaureat sunt stabilite conform legii.
Art.41 – (1) Examenul national de bacalaureat consta în sustinerea urmatoarelor
probe:
A. proba de evaluare a competentelor lingvistice de comunicare orala în limba
româna;
B. proba de evaluare a competentelor lingvistice de comunicare orala în limba
materna, pentru elevii care au urmat studiile liceale într-o limba a minoritatilor
nationale.
C. proba de evaluare a competentelor lingvistice într-o limba de circulatie
internationala studiata pe parcursul învatamântului liceal.
D. proba de evaluare a competentelor digitale.
Anexa 2 la ordinul MECTS nr. 4799/31.08.2010, privind organizarea si desfasurarea examenului de bacalaureat -2011
_______________________________________________________________________
Metodologia de organizare si desfasurare a examenului de bacalaureat – 2011
21
E. probe scrise de evaluare a competentelor formate pe durata învatamântului
liceal, dupa cum urmeaza:
a) Proba scrisa la limba si literatura româna – proba comuna pentru elevii
de la toate filierele, profilurile si specializarile;
b) Proba scrisa la limba si literatura materna – proba comuna pentru elevii
de la toate filierele, profilurile si specializarile, care au urmat studiile
liceale într-o limba a minoritatilor nationale;
c) O proba scrisa, diferentiata în functie de filiera, profil si specializare,
dupa cum urmeaza:
(i) matematica – pentru profilul real din filiera teoretica, pentru toate
profilurile din filiera tehnologica si pentru profilul militar si profilul
pedagogic – specializarea învatatori-educatoare, din filiera vocationala;
(ii) istorie – pentru profilul umanist din filiera teoretica si pentru toate
profilurile si specializarile din filiera vocationala, cu exceptia celor
mentionate la punctul c) (i);
d) O proba scrisa la care elevul poate opta, în conformitate cu filiera,
profilul si specializarea urmate, pentru una dintre disciplinele cuprinse
în urmatoarele doua grupe:
(i) fizica, chimie, biologie sau informatica – pentru profilul real din
filiera teoretica, pentru profilul tehnic si profilul resurse naturale
si protectia mediului din filiera tehnologica si pentru profilul
militar din filiera vocationala;
(ii) geografie, filosofie, logica si argumentare, economie, psihologie si,
dupa caz, sociologie – pentru profilul umanist din filiera teoretica,
pentru profilul servicii din filiera tehnologica si pentru toate
profilurile si specializarile din filiera vocationala, cu exceptia celui
mentionat la punctul d) (i).
(2) Aprobarea programelor disciplinelor de examen se face prin ordin al ministrului
educatiei, cercetarii, tineretului i sportului.
(3) Candidatii pot alege pentru probele scrise de la E. d) una dintre disciplinele
studiate în liceu, din lista stabilita în prezenta metodologie pentru fiecare
filiera/profil/specializare/ calificare profesionala.
Art.42 – (1) Pentru candidatii proveniti din promotiile anterioare, se face asimilarea
specializarii absolvite cu una dintre specializarile/calificarile profesionale în vigoare
pentru promotia curenta.
(2) Pentru filiera teoretica, promotiile de la învatamânt de zi, de pâna în anul 2002
inclusiv, sau de la învatamânt seral sau cu frecventa redusa, de pâna în anul 2003
inclusiv, asimilarea specializarilor se face astfel:
Specializare Specializare asimilata Profilul /filiera actuale
Limbi moderne
Limbi clasice
Filologie Umanist/filiera teoretica
Istorie – stiinte sociale Stiinte sociale Umanist/filiera teoretica
Matematica – fizica Matematica – informatica Real/filiera teoretica
Fizica – chimie
Chimie – biologie
Stiinte ale naturii Real/filiera teoretica
Anexa 2 la ordinul MECTS nr. 4799/31.08.2010, privind organizarea si desfasurarea examenului de bacalaureat -2011
_______________________________________________________________________
Metodologia de organizare si desfasurare a examenului de bacalaureat – 2011
22
(3) Pentru filierele tehnologica si vocationala, asimilarea specializarilor se face de
catre comisia de bacalaureat judeteana/a municipiului Bucuresti, dupa analiza
comparativa a planurilor-cadru parcurse de candidat si a planurilor-cadru în vigoare
pentru absolventii promotiei 2011.
Art.43 – (1) Subiectele pentru probele scrise de examen se elaboreaza de catre
Centrul National de Evaluare i Examinare si se stabilesc tinându-se seama de
urmatoarele criterii:
a) sa fie în concordanta cu programele scolare si cu programele de bacalaureat,
aprobate si publicate de MECTS;
b) sa fie proiectate astfel încât tratarea lor sa valorifice capacitatea candidatilor de
analiza, de sinteza, de generalizare si abstractizare din partea candidatilor;
c) sa asigure o cuprindere echilibrata a materiei studiate, sa aiba grad de complexitate
corespunzator continutului programelor de bacalaureat, pentru a fi tratate în timpul
stabilit, sa solicite demonstrarea competentelor prevazute în aceste programe;
d) sa permita tratarea lor în timpul acordat candidatilor pentru rezolvare la probele
scrise: 3 ore;
(2) Baremele de evaluare si de notare se elaboreaza de catre Centrul National de
Evaluare i Examinare astfel încât sa se asigure unitatea de evaluare la nivel national.
Art.44 – (1) Subiectele pentru probele A) si B), de evaluare a competentelor
lingvistice de comunicare orala în limba româna, respectiv în limba materna se
elaboreaza de catre Centrul National de Evaluare i Examinare.
(2) Subiectele cuprind texte literare si nonliterare, functionale si nonfunctionale si
itemi corespunzatori descriptorilor competentelor din programele pentru bacalaureat.
(3) Subiectele mentionate la alin. (1) vor avea un grad de complexitate care sa permita
tratarea lor integrala în maximum 10-15 minute.
Art.45 (1) La proba C, de evaluare a competentelor lingvistice într-o limba de
circulatie internationala studiata pe parcursul învatamântului liceal, elevii pot alege
oricare limba moderna studiata în liceu, indiferent daca a fost studiata drept limba 1,
limba a 2-a sau limba a 3-a de studiu, daca a fost studiata în regim normal, intensiv,
bilingv ori daca a fost disciplina obligatorie sau optionala.
(2) Evaluarea competentei lingvistice într-o limba de circulatie internationala se face
prin trei tipuri de probe, dupa cum urmeaza:
a) proba scrisa;
b) proba orala;
c) proba de întelegere a unui text audiat;
(3) Durata probelor menionate la alin. (2), care compun proba de evaluare a
competenelor lingvistice într-o limba de circulatie internationala, modalitatea de
desfaurare si evaluare a probei, precum si corelarea punctajelor obinute cu nivelurile
de competena acordate candidailor vor fi stabilite printr-o procedura elaborata de
Centrul Naional de Evaluare i Examinare, în concordana cu Cadrul European
Comun de Referinta pentru Limbi. Procedura va fi publicata pe web-site pâna la data
de 1 noiembrie 2010.
(4) Subiectele pentru probele de evaluare a competentelor lingvistice într-o limba
de circulatie internationala studiata în liceu sunt elaborate de Centrul National de
Evaluare i Examinare, astfel încât sa permita stabilirea, pentru fiecare candidat, a
nivelului corespunzator Cadrului European Comun de Referinta pentru Limbi.
(5) Elevii care promoveaza, pe parcursul învatamântului preuniversitar, examene
cu recunoastere internationala pentru certificarea competentelor lingvistice în limbi
straine, au dreptul la recunoasterea si echivalarea rezultatelor obtinute la aceste
Anexa 2 la ordinul MECTS nr. 4799/31.08.2010, privind organizarea si desfasurarea examenului de bacalaureat -2011
______________________________________________________________________
Metodologia de organizare si desfasurare a examenului de bacalaureat – 2011
23
examene, la cerere si conform unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului
educatiei, cercetarii, tineretului si sportului.
Art.46 (1) Subiectele pentru proba D, de evaluare a competentelor digitale, se
stabilesc de Centrul National de Evaluare i Examinare, în conformitate cu programa
de bacalaureat, elaborata pe baza programei scolare a disciplinei “Tehnologia
Informatiei si a Comunicatiilor”, studiata în trunchiul comun, la toate filierele,
profilurile si specializarile, pe parcursul claselor a IX-a si a X-a.
(2) Durata probei D, de evaluare a competentelor digitale, modalitatea de desfasurare
si evaluare a probei vor fi stabilite printr-o procedura elaborata de Centrul National de
Evaluare i Examinare, în concordanta cu standardele europene, care va fi publicata
pe web-site pâna la data de 1 noiembrie 2010;
(3) Elevii care promoveaza, pe parcursul învatamântului preuniversitar, examene cu
recunoastere europeana pentru certificarea competentelor digitale, au dreptul la
recunoasterea si echivalarea rezultatelor obtinute la aceste examene, la cerere si
conform unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului educatiei, cercetarii,
tineretului i sportului.
Art.47 – (1) Subiectele pentru toate probele examenului de bacalaureat se clasifica
în categoria documentelor secret de serviciu din momentul demararii actiunii de
elaborare a acestora si pâna în momentul în care devin publice.
(2) Toate actiunile referitoare la elaborarea, traducerea si transmiterea catre
unitatile de învatamânt liceal/centrele de examen a subiectelor vor fi mentionate în
proceduri separate, care se vor elabora de catre Centrul National de Evaluare i
Examinare, în concordanta cu legislatia în vigoare.
(3) Centrul National de Evaluare i Examinare asigura traducerea variantelor de
subiecte în limbile minoritatilor nationale.
(4) Centrul National de Evaluare i Examinare va posta pe web-site structura
subiectelor pentru probele examenului de bacalaureat, precum si precizarile
metodologice referitoare la cerinte si la modalitatile de evaluare ale acestora la data de
1 noiembrie 2010.
VI. ORGANIZAREA SI DESFASURAREA PROBELOR
Probele de certificare a competentelor lingvistice si digitale
Art.48 – (1) La proba de evaluare a competentelor lingvistice de comunicare orala
în limba româna, respectiv în limba materna, precum si la proba orala din cadrul
probei C, de evaluare a competentelor lingvistice într-o limba de circulatie
internationala studiata în liceu, candidatii intra în sala de examen în ordinea afisata,
respectându-se criteriul alfabetic si ora prevazuta pentru fiecare grupa. Fiecare
candidat prezinta comisiei documentul de identitate. Comisia de bacalaureat verifica
identitatea fiecarui candidat.
(2) Se interzice candidatilor sa patrunda în sala cu orice fel de lucrari: manuale,
dictionare, notite, însemnari etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea
subiectelor, precum si cu telefoane mobile si cu orice mijloc electronic de calcul sau de
comunicare. Nerespectarea dispozitiilor referitoare la introducerea de materiale
interzise în sala de examen duce la eliminarea din examen a candidatului de catre
presedintele comisiei de examen, indiferent daca materialele interzise au fost folosite
sau nu.
(3) La probele orale, candidatul extrage un bilet si primeste hârtie stampilata
pentru ciorna.
Anexa 2 la ordinul MECTS nr. 4799/31.08.2010, privind organizarea si desfasurarea examenului de bacalaureat -2011
_______________________________________________________________________________
Metodologia de organizare si desfasurare a examenului de bacalaureat – 2011
24
(4) Pentru elaborarea raspunsurilor, se acorda fiecarui candidat câte 15 minute,
iar pentru sustinerea acestora în fata comisiei, câte10 – 15 minute.
(5) La examenul oral de limba si literatura maghiara (proba B) candidatii pot folosi
culegeri de texte. Pentru a preveni eventuale fraude, acestea vor fi verificate înainte de
începerea examenului de catre comisia de examinare.
(6) Dupa sustinerea probei, candidatul preda ciorna semnata si biletul de examen.
(7) Eventualele fraude sau tentative de frauda la probele orale vor fi comunicate
imediat presedintelui comisiei. Acesta este obligat sa verifice si sa ia masurile ce se
impun, care pot merge pâna la eliminarea candidatului din examen.
(8) Comisia de bacalaureat judeteana/a municipiului Bucuresti va fi informata,
imediat, despre orice situatie speciala.
Art.49 – (1) În conformitate cu procedura stabilita de Centrul National de Evaluare i
Examinare, comisia de bacalaureat de evaluare a competentelor lingvistice si digitale,
organizata la nivelul unitatii de învatamânt liceal, realizeaza planificarea celor trei
tipuri de probe care compun proba de evaluare a competentei lingvistice într-o limba
de circulatie internationala, precum si planificarea nominala a elevilor, pentru
sustinerea acestora. Planificarea probelor se face în perioada prevazuta de calendarul
examenului de bacalaureat.
(2) Subiectele pentru proba de evaluare a competentelor lingvistice într-o limba de
circulatie internationala studiata în liceu sunt transmise unitatilor de învatamânt
liceal, conform procedurii mentionate la alin. (1).
Art.50 – (1) Salile în care se desfasoara proba de întelegere a unui text audiat, din
cadrul probei C, de evaluare a competentelor lingvistice într-o limba de circulatie
internationala studiata în liceu, vor fi pregatite de comisia de bacalaureat din unitatea
de învatamânt liceal, în conformitate cu prevederile Art. 54 din prezenta metodologie.
(2) Înaintea intrarii în sali pentru proba de întelegere a unui text audiat, din cadrul
probei C, de evaluare a competentelor lingvistice într-o limba de circulatie
internationala studiata în liceu, presedintele comisiei din unitatea de învatamânt liceal
instruieste asistentii în legatura cu îndatoririle ce le revin, cu prevederile metodologiei
de organizare si desfasurare a examenului de bacalaureat si ale procedurii transmise
de Centrul National de Evaluare i Examinare, cu informatiile pe care trebuie sa le
furnizeze candidatilor aflati în sali.
(3) La încheierea instructajului, participantii vor semna un proces-verbal, care se
va arhiva, alaturi de celelalte documente ale examenului.
(4) Candidatii sunt repartizati în sali, în ordine alfabetica, câte unul în banca,
conform planificarii facute de comisia de bacalaureat pentru evaluarea competentelor
lingvistice si digitale, organizata la nivelul unitatii de învatamânt. Asistentii verifica
documentul de identitate al fiecarui candidat aflat în sala.
(5) Se interzice candidatilor sa patrunda în sala cu orice fel de lucrari: manuale,
dictionare, notite, însemnari etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea
subiectelor, precum si cu telefoane mobile si cu orice mijloc electronic de calcul sau de
comunicare. Nerespectarea dispozitiilor referitoare la introducerea de materiale
interzise în sala de examen duce la eliminarea din examen a candidatului de catre
presedintele comisiei, indiferent daca materialele interzise au fost folosite sau nu.
(6) Înainte de aducerea subiectelor în sali, asistentii vor explica elevilor modul de
desfasurare a probei si modul de completare a datelor personale pe foaia tipizata.
(7) Înainte de aducerea subiectelor în sali, fiecare candidat primeste o coala de
hârtie tipizata, pe care îsi scrie cu majuscule numele, prenumele tatalui, toate
prenumele personale, în ordinea în care sunt trecute în actul de identitate si
completeaza citet celelalte date de pe coltul ce urmeaza a fi lipit.
Anexa 2 la ordinul MECTS nr. 4799/31.08.2010, privind organizarea si desfasurarea examenului de bacalaureat -2011
_______________________________________________________________________
Metodologia de organizare si desfasurare a examenului de bacalaureat – 2011
25
(8) La ora stabilita pentru începerea probei, textul înregistrat pe o caseta sau pe un
CD este audiat de doua ori. Pe masura ce audiaza textul, elevii încep rezolvarea
subiectelor. Timpul total alocat pentru rezolvarea subiectelor este stabilit prin
procedura menionata la Art.45, alin.(3).
(9) Dupa ce îsi încheie lucrarile, candidatii numeroteaza foile, sub îndrumarea
asistentilor, numai cu cifre arabe, în partea de jos a paginii, în coltul din dreapta,
indicând pagina curenta si numarul total de pagini, de exemplu sub forma 3/5,
pentru pagina a treia, daca elevul a scris în total cinci pagini. Se vor numerota toate
paginile pe care elevul a scris, inclusiv acelea pe care sunt scrise doar câteva rânduri,
partea nescrisa fiind barata de catre asistenti.
(10) Dupa încheierea numerotarii, candidatii predau asistentilor lucrarile si
semneaza pentru confirmarea predarii lucrarii si a numarului de pagini. Coltul colii
tipizate va fi lipit, în prezenta candidatului, numai dupa ce asistentii din sali au
verificat identitatea candidatilor si dupa ce acestia semneaza în interiorul portiunii
care urmeaza a fi sigilata.
(11) La predarea lucrarilor, asistentii bareaza spatiile nescrise, verifica numarul de
pagini si îl trec în procesele-verbale de predare-primire pe care le semneaza candidatii,
precum si în rubrica prevazuta pe prima pagina a lucrarii.
(12) La expirarea timpului acordat pentru rezolvarea subiectelor, candidatii predau
lucrarile în faza în care se afla, fiind interzisa depasirea timpului stabilit. Trei
candidati ramân în sala pâna la predarea ultimei lucrari.
(13) În cazul în care un candidat refuza sa predea lucrarea scrisa, acest lucru se
consemneaza într-un proces-verbal, semnat de cei doi asistenti si atrage dupa sine
eliminarea candidatului din examen.
(14) În timpul desfasurarii probei, asistentii raspund de asigurarea ordinii si a
linistii în sala de clasa, de respectarea de catre candidati a tuturor prevederilor
prezentei metodologii. Asistentii au obligatia sa verifice daca elevii au patruns în sala
cu materiale interzise prin prezenta metodologie sau cu alte materiale care le-ar
permite sau facilita rezolvarea subiectelor de examen si sa ia masurile ce se impun,
conform prevederilor prezentei metodologii. De asemenea, asistentii nu permit
candidatilor sa comunice în niciun fel între ei sau cu exteriorul si sesizeaza
presedintele comisiei asupra oricarei încalcari a prezentei metodologii.
(15) Eventualele fraude sau tentative de frauda, alte nereguli în desfasurarea
examenului, semnalate asistentilor de catre candidati sau sesizate de vicepresedinte,
secretar, membrii comisiei, de asistenti sau de catre delegatii Comisiei Nationale de
Bacalaureat ori ai comisiei judetene/a municipiului Bucuresti, vor fi comunicate
imediat presedintelui comisiei. Acesta este obligat sa verifice si sa ia masurile ce se
impun, care pot merge pâna la eliminarea candidatului din examen.
(16) La finalizarea probei, asistentii predau, sub semnatura, lucrarile scrise
presedintelui si celorlalti membri ai comisiei. Acestia verifica daca numarul lucrarilor
predate corespunde cu numarul semnaturilor din procesul-verbal de predare a
lucrarilor scrise, daca numarul de pagini al fiecarei lucrari coincide cu cel înscris pe
lucrare si în procesul-verbal si daca au fost barate spatiile nescrise.
Art.51 – (1) Proba scrisa din cadrul probei C, de evaluare a competentelor lingvistice
într-o limba de circulatie internationala studiata în liceu, se desfasoara la data
stabilita de comisia de bacalaureat din unitatea de învatamânt liceal, în baza
procedurii stabilite de Centrul National de Evaluare i Examinare.
(2) La organizarea probei mentionate la alin. (1), se vor respecta prevederile referitoare
la organizarea si desfasurarea probelor scrise, prevazute în prezenta metodologie.
Art.52 – (1) În conformitate cu procedura stabilita de Centrul National de Evaluare i
Examinare, comisia de bacalaureat de evaluare a competentelor lingvistice si digitale,
Anexa 2 la ordinul MECTS nr. 4799/31.08.2010, privind organizarea si desfasurarea examenului de bacalaureat -2011
______________________________________________________________________
Metodologia de organizare si desfasurare a examenului de bacalaureat – 2011
26
organizata la nivelul unitatii de învatamânt liceal realizeaza planificarea probei de
evaluare a competentelor digitale precum si planificarea nominala a elevilor, pentru
sustinerea acestora. Planificarea probelor se face în perioada prevazuta de calendarul
examenului de bacalaureat.
(2) Proba D, de evaluare a competentelor digitale, se desfasoara în laboratoarele de
informatica din unitatile de învatamânt liceal.
(3) Subiectele pentru proba de evaluare a competentelor digitale sunt transmise
unitatilor de învatamânt liceal, conform procedurii mentionate la alin. (1).
Art.53 –(1) Comisia de bacalaureat de evaluare a competentelor lingvistice si
digitale, organizata la nivelul unitatii de învatamânt liceal, asigura, înaintea probei de
evaluare a competentelor digitale, pregatirea laboratoarelor de informatica si a
calculatoarelor pentru buna desfasurare a acesteia. Comisia se va asigura ca toate
calculatoarele au softul necesar pentru rezolvarea subiectelor, în conformitate cu
programa de bacalaureat pentru proba de evaluare a competentelor digitale, ca exista
conectare la internet pentru fiecare calculator etc. Totodata, la pregatirea
calculatoarelor se va avea în vedere ca, în timpul probei, candidatii sa nu poata
comunica între ei prin calculator si ca toate calculatoarele sa aiba aceeasi informatie
pentru toti candidatii.
(2) Salile în care se desfasoara proba de evaluare a competentelor digitale vor fi
pregatite de comisia de bacalaureat din unitatea de învatamânt liceal si în sensul
respectarii prevederilor Art. 54 din prezenta metodologie.
(3) Înaintea intrarii în laboratoarele de informatica pentru proba de evaluare a
competentelor digitale, presedintele comisiei din unitatea de învatamânt liceal
instruieste asistentii în legatura cu îndatoririle ce le revin, cu prevederile metodologiei
de organizare si desfasurare a examenului de bacalaureat si ale procedurii transmise
de Centrul National de Evaluare i Examinare, cu informatiile pe care trebuie sa le
furnizeze candidatilor aflati în sali.
(4) La încheierea instructajului, participantii vor semna un proces-verbal, care se
va arhiva, alaturi de celelalte documente ale examenului.
(5) Candidatii sunt repartizati în sali, în ordine alfabetica, câte unul la calculator,
conform planificarii facute de comisia de bacalaureat pentru evaluarea competentelor,
organizata la nivelul unitatii de învatamânt. Asistentii verifica documentul de
identitate al fiecarui candidat aflat în sala.
(6) Se interzice candidatilor sa patrunda în sala cu orice fel de lucrari: manuale,
dictionare, notite, însemnari etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea
subiectelor, precum si cu telefoane mobile si cu orice mijloc electronic de stocare a
informatiei, de calcul sau de comunicare. Nerespectarea dispozitiilor referitoare la
introducerea de materiale interzise în sala de examen duce la eliminarea din examen a
candidatului de catre presedintele comisiei de examen, indiferent daca materialele
interzise au fost folosite sau nu.
(7) Înainte de aducerea subiectelor în sali, asistentii vor explica elevilor modul de
desfasurare a probei si modul de completare a datelor personale pe foaia tipizata.
(8) La finalul probei, în functie de procedurile stabilite de Centrul National de
Evaluare i Examinare, candidatii vor preda asistentilor foile pe care au rezolvat
subiectul sau vor furniza comisiei un folder în care vor memora produsele software
obtinute prin rezolvarea subiectelor propuse, precum si un fisier în care vor nota
raspunsuri la eventualele întrebari continute în subiecte. Acestea constituie
documente de examen.
(9) În timpul desfasurarii probei, asistentii raspund de asigurarea ordinii si a
linistii în sala în care se desfasoara proba, de respectarea de catre candidati a tuturor
prevederilor prezentei metodologii. Asistentii au obligatia sa verifice daca elevii au
patruns în sala cu materiale interzise prin prezenta metodologie sau cu alte materiale
Anexa 2 la ordinul MECTS nr. 4799/31.08.2010, privind organizarea si desfasurarea examenului de bacalaureat -2011
______________________________________________________________________
Metodologia de organizare si desfasurare a examenului de bacalaureat – 2011
27
care le-ar permite sau facilita rezolvarea subiectelor de examen si sa ia masurile ce se
impun, conform prevederilor prezentei metodologii. De asemenea, asistentii nu permit
candidatilor sa comunice în niciun fel între ei sau cu exteriorul si sesizeaza
presedintele comisiei asupra oricarei încalcari a prezentei metodologii.
(10) Eventualele fraude sau tentative de frauda, alte nereguli în desfasurarea
examenului, semnalate asistentilor de catre candidati sau sesizate de vicepresedinte,
secretar, membrii comisiei, de asistenti sau de catre delegatii Comisiei Nationale de
Bacalaureat ori ai comisiei judetene/a municipiului Bucuresti, vor fi comunicate
imediat presedintelui comisiei. Acesta este obligat sa verifice si sa ia masurile ce se
impun, care pot merge pâna la eliminarea candidatului din examen.
(11) Prevederile de la alin. (7), (9)-(13) ale Art. 50 se aplica si pentru rezolvarea în
scris a subiectelor de la proba de evaluare a competentelor digitale.
(12) La finalizarea probei, asistentii predau presedintelui si celorlalti membri ai
comisiei, lucrarile scrise, sub semnatura. Acestia verifica daca numarul lucrarilor
predate corespunde cu numarul semnaturilor din procesul-verbal de predare a
lucrarilor scrise, daca numarul de pagini al fiecarei lucrari coincide cu cel înscris pe
lucrare si în procesul-verbal si daca au fost barate spatiile nescrise.
Probele scrise
Art.54 – (1) La probele scrise, salile vor fi, în prealabil, adaptate acestor activitati, prin:
a) dotarea corespunzatoare; se va avea în vedere amenajarea salilor, astfel încât, de
regula, în fiecare sala de examen sa existe cel putin 15 candidati;
b) eliminarea oricaror materiale didactice care i-ar putea influenta pe candidati în
elaborarea raspunsurilor orale sau a lucrarilor scrise;
c) afisarea pe usa fiecarei sali a listei nominale cu candidatii repartizati în sala
respectiva si a prevederilor metodologiei, care îi informeaza pe acestia ca patrunderea
în sala cu materiale ajutatoare, cu telefoane mobile sau cu mijloace electronice de
calcul sau de comunicare, frauda sau tentativa de frauda atrag dupa sine eliminarea
din examen;
d) afisarea, pe usa fiecarei sali, a prevederilor din metodologie care îi informeaza pe
elevi ca subiectele rezolvate pe ciorna sau pe foaia cu subiectele fotocopiate nu se iau
în considerare.
(2) Comisia din centrul de examen va lua toate masurile ca si în celelalte spatii la
care au acces candidatii, înainte sau în timpul examenului, sa nu se afle materiale
care pot ajuta candidatii la elaborarea raspunsurilor.
Art.55 – (1) Înaintea intrarii în sali, presedintele comisiei din centrul de
examen instruieste asistentii în legatura cu îndatoririle ce le revin, cu prevederile
metodologiei de organizare si desfasurare a examenului de bacalaureat, cu informatiile
pe care trebuie sa le furnizeze candidatilor aflati în sali.
(2) La încheierea instructajului, participantii vor semna un proces-verbal, care se
va arhiva, alaturi de celelalte documente ale examenului.
(3) Repartizarea în sali a celor doi asistenti – cadre didactice de alta specialitate
decât cea la care se sustine examenul, din alta unitate de învatamânt decât cea din
care provin candidatii, se face de catre presedintele comisiei, prin tragere la sorti, în
ziua fiecarei probe, cu trei sferturi de ora înainte de începerea acesteia, luându-se
masuri sa nu ramâna aceleasi formatii de asistenta în zile diferite si nici aceiasi
asistenti pentru aceleasi sali, la probe diferite.
(4) Asistentii, care intra în sali dupa ce au fost instruiti si au semnat fisa de
atributii, primesc din partea presedintelui listele cu candidatii, procesul-verbal de
predare-primire a lucrarilor scrise, hârtie tipizata pentru lucrari si hârtie stampilata
Anexa 2 la ordinul MECTS nr. 4799/31.08.2010, privind organizarea si desfasurarea examenului de bacalaureat -2011
_______________________________________________________________________
Metodologia de organizare si desfasurare a examenului de bacalaureat – 2011
28
pentru ciorne. Numarul de coli de examen si numarul de coli pentru ciorne, primite
pentru fiecare sala de examen, vor fi consemnate în procesul-verbal de instruire, care
va fi semnat de fiecare asistent în parte si de presedintele comisiei.
(5) Se interzice asistentilor sa patrunda în sala cu telefoane mobile sau cu mijloace
electronice de calcul sau de comunicare, precum si cu ziare, reviste, carti etc.
Art.56 – (1) Accesul candidatilor în sali este permis pe baza actului de identitate, cel
mai târziu cu 30 de minute înainte de începerea probei.
(2) Se interzice candidatilor sa patrunda în sala cu orice fel de lucrari: manuale,
dictionare, notite, însemnari etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea
subiectelor, precum si cu orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare.
Asistentii vor verifica respectarea acestei prevederi înainte de aducerea subiectelor în
sali. Nerespectarea dispozitiilor referitoare la introducerea de materiale interzise în
sala de examen duce la eliminarea din examen a candidatului de catre presedintele
comisiei de examen, indiferent daca materialele interzise au fost folosite sau nu,
si, dupa caz, la sanctionarea asistentilor.
(3) Înainte de aducerea subiectelor în sali, asistentii vor explica elevilor modul de
desfasurare a probei si modul de completare a datelor personale pe foaia tipizata.
Candidatii se aseaza câte unul în banca, în ordine alfabetica, în functie de disciplina
si de tipul de subiect primit, conform listelor afisate. Fiecare candidat primeste o coala
de hârtie tipizata, pe care îsi scrie cu majuscule numele, prenumele tatalui, toate
prenumele personale, în ordinea în care sunt trecute în actul de identitate si
completeaza citet celelalte date de pe coltul ce urmeaza a fi lipit. Coltul colii tipizate va
fi lipit, dupa distribuirea subiectelor în sali, numai dupa ce asistentii din sali au
verificat identitatea candidatilor, dupa completarea corecta a tuturor datelor prevazute
si dupa ce acestia semneaza în interiorul portiunii care urmeaza a fi sigilata. Colturile
lucrarilor vor fi lipite numai dupa ce candidatii au început sa scrie pe foaia de concurs
rezolvarea subiectelor. Procedura anterioara se repeta pentru toate colile tipizate
utilizate de candidat pentru a redacta lucrarea. Candidatii vor primi atâtea coli tipizate
si ciorne marcate cu stampila “Bacalaureat 2011 – C.E.” câte le sunt necesare. Pentru
lipirea coltului lucrarii se va folosi lipici sau acelasi tip de etichete autocolante, pentru
toate centrele de examen dintr-un judet.
(4) Presedintele comisiei aplica stampila-tip “Bacalaureat 2011 – C.E.” peste coltul
închis si lipit al lucrarii. În cazul în care se organizeaza o subcomisie în alta locatie,
stampila este aplicata de catre membrul comisiei din centrul de examen, desemnat
pentru a participa la examen în acea subcomisie. Aceste operatii se vor încheia
înaintea iesirii primului candidat din sala de examen.
(5) Înscrierea numelui candidatului pe foile tipizate în afara rubricii care se
sigileaza, precum si orice alte semne distinctive, care ar permite identificarea lucrarii,
atrag dupa sine anularea lucrarii scrise respective. Propunerea de anulare se poate
face atât în centrul de examen, cât si în centrul de evaluare, de catre persoanele din
comisie care sesizeaza semnele distinctive, iar decizia se ia de catre presedintele
comisiei, dupa consultare cu comisia judeteana/a municipiului Bucuresti.
Art.57 – (1) Dupa anuntarea variantei de subiect extrasa de Comisia Nationala de
Bacalaureat, se multiplica subiectele în numar egal cu numarul candidatilor, urmând
ca acestea sa fie distribuite în sali. Candidatii care sustin probele în limbile
minoritatilor nationale vor primi simultan subiectul atât în limba materna, cât si în
limba româna.
(2) Comisia de examen va lua toate masurile pentru a pregati în mod
corespunzator operatia de multiplicare, astfel încât sa fie asigurat, în cel mai scurt
timp posibil, câte un subiect pentru fiecare candidat.
Anexa 2 la ordinul MECTS nr. 4799/31.08.2010, privind organizarea si desfasurarea examenului de bacalaureat -2011
_______________________________________________________________________
Metodologia de organizare si desfasurare a examenului de bacalaureat – 2011
29
(3) Asistentii primesc subiectele multiplicate, în plicuri sigilate, de la presedinte,
vicepresedinte, secretar sau un membru al comisiei si le distribuie fiecarui candidat.
La încheierea acestor operatiuni, începe rezolvarea subiectelor de catre candidati.
(4) Asistentii verifica primirea de catre fiecare candidat a tipului de subiect,
corespunzator filierei, profilului, specializarii pe care a absolvit-o si optiunii, la care
are dreptul conform prevederilor prezentei metodologii. Candidatii vor verifica primirea
tipului de subiect corespunzator si vor semna procesul-verbal care mentioneaza în
mod explicit acest lucru.
(5) Niciun membru al comisiei nu poate parasi centrul de examen pâna la
încheierea probei, exceptând cazurile speciale – cazuri medicale, accidente, situatii de
forta majora. Candidatii care doresc sa predea lucrarile înainte de expirarea timpului
maxim prevazut de prezenta metodologie pentru rezolvarea subiectelor pot parasi
centrul de examen cel mai devreme dupa o ora si jumatate de la distribuirea
subiectelor în sali.
Art.58 – (1) Presedintele, vicepresedintele, secretarul sau un membru al comisiei
verifica, în toate salile de examen, daca subiectele multiplicate pentru fiecare candidat
sunt complete si lizibile, respectiv daca ele corespund cu filiera, cu profilul, cu
specializarea si cu optiunea candidatului.
(2) Se interzice presedintelui, vicepresedintelui, secretarului si membrilor comisiei
sa dea candidatilor indicatii referitoare la rezolvarea subiectelor, sa faca modificari ale
subiectelor sau ale baremelor de evaluare si de notare.
(3) Din momentul distribuirii subiectelor, niciun candidat nu mai poate intra în
sala si niciun candidat nu poate parasi sala, decât daca preda lucrarea scrisa si
semneaza de predarea acesteia.
(4) În cazuri exceptionale, daca un candidat se simte rau si solicita parasirea
temporara a salii, el este însotit de unul dintre asistenti, pâna la înapoierea în sala de
examen; în aceasta situatie timpul alocat rezolvarii subiectelor nu va fi prelungit.
Art.59 – (1) Timpul destinat elaborarii unei lucrari scrise este de trei ore, socotit din
momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor fotocopiate pentru fiecare
candidat. Pentru elaborarea lucrarii scrise, candidatii folosesc numai cerneala sau
pasta de culoare albastra, iar pentru executarea schemelor si a desenelor folosesc
numai creion negru. Pentru probele scrise la disciplinele „Matematica” si „Geografie”,
candidatii pot sa utilizeze instrumente de desen.
(2) Se interzice folosirea, în timpul probelor scrise, a mijloacelor de calcul. Se
foloseste numai hârtia distribuita candidatilor de catre asistenti.
(3) Candidatii care doresc sa corecteze o greseala taie fiecare rând din pasajul
gresit cu o linie orizontala. În cazul în care unii candidati, din diferite motive, doresc
sa-si transcrie lucrarea, fara sa depaseasca timpul stabilit, primesc alte coli tipizate.
Acest lucru este consemnat de catre asistenti în procesul-verbal de predare-primire a
lucrarilor scrise. Colile folosite initial se anuleaza pe loc de catre asistenti,
mentionându-se pe ele „Anulat”, se semneaza de catre asistenti si se pastreaza în
conditiile stabilite pentru lucrarile scrise.
Art.60 – (1) În timpul desfasurarii probelor scrise, asistentii nu dau candidatilor
nicio indicatie, nu discuta între ei si nu rezolva subiectul de examen. Unul dintre
asistenti sta în fata clasei, celalalt în spatele clasei si nu au alte preocupari în afara de
supraveghere. În cazul în care acestia încalca aceste dispozitii, presedintele comisiei
poate decide înlocuirea lor si, daca este cazul, poate face si propunere de începere a
procedurii de cercetare disciplinara.
(2) În timpul desfasurarii probelor scrise, asistentii raspund de asigurarea ordinii
si a linistii în sala de clasa, de respectarea de catre candidati a tuturor prevederilor
Anexa 2 la ordinul MECTS nr. 4799/31.08.2010, privind organizarea si desfasurarea examenului de bacalaureat -2011
_______________________________________________________________________
Metodologia de organizare si desfasurare a examenului de bacalaureat – 2011
30
prezentei metodologii. Asistentii au obligatia sa verifice daca elevii au intrat în sala cu
materiale interzise prin prezenta metodologie sau cu alte materiale care le-ar permite
sau facilita rezolvarea subiectelor de examen si sa ia masurile ce se impun, conform
prevederilor prezentei metodologii. De asemenea, asistentii nu permit candidatilor sa
comunice în niciun fel între ei sau cu exteriorul si sesizeaza presedintele comisiei
asupra oricarei încalcari a prezentei metodologii.
(3) Eventualele fraude sau tentative de frauda, alte nereguli în desfasurarea
examenului, semnalate asistentilor de catre candidati sau sesizate de vicepresedinte,
secretar, membrii comisiei, de asistenti sau de catre delegatii Comisiei Nationale de
Bacalaureat ori ai comisiei judetene/a municipiului Bucuresti, vor fi comunicate
imediat presedintelui comisiei. Acesta este obligat sa verifice si sa ia masurile ce se
impun, care pot merge pâna la eliminarea candidatului din examen.
(4) Comisia de bacalaureat judeteana/a municipiului Bucuresti va fi informata,
imediat, despre orice situatie speciala.
(5) În timpul desfasurarii probelor scrise, precum si pe perioada evaluarii probelor
scrise, în salile de examen si în centrele zonale de evaluare au voie sa intre numai:
a) presedintele, vicepresedintele, secretarul si membrii comisiei din centrul de examen;
b) persoane delegate de catre Comisia Nationala de Bacalaureat sau de comisia de
bacalaureat judeteana/a municipiului Bucuresti pentru a controla desfasurarea
corecta a examenului.
Art.61 – (1) Dupa ce îsi încheie lucrarile, candidatii numeroteaza foile, sub
îndrumarea asistentilor, numai cu cifre arabe, în partea de jos a paginii, în coltul din
dreapta, indicând pagina curenta si numarul total de pagini, de exemplu sub forma
3/5, pentru pagina a treia, daca elevul a scris în total cinci pagini. Se vor numerota
toate paginile pe care elevul a scris, inclusiv acelea pe care sunt scrise doar câteva
rânduri, partea nescrisa fiind barata de catre asistenti. Dupa încheierea numerotarii,
candidatii predau asistentilor lucrarile si semneaza pentru confirmarea predarii
lucrarii si a numarului de pagini.
(2) La expirarea celor trei ore acordate, candidatii predau lucrarile în faza în care
se afla, fiind interzisa depasirea timpului stabilit. Trei candidati ramân în sala pâna la
predarea ultimei lucrari.
(3) La predarea lucrarilor, asistentii bareaza spatiile nescrise, verifica numarul de
pagini si îl trec în procesele-verbale de predare-primire pe care le semneaza candidatii,
precum si în rubrica prevazuta pe prima pagina a lucrarii.
(4) Ciornele si lucrarile anulate se strâng separat si se pastreaza în centrul de
examen.
(5) La finalizarea probei scrise, asistentii predau, sub semnatura, lucrarile scrise
presedintelui si celorlalti membri ai comisiei. Acestia verifica daca numarul lucrarilor
predate corespunde cu numarul semnaturilor din procesul-verbal de predare a
lucrarilor scrise, daca numarul de pagini al fiecarei lucrari coincide cu cel înscris pe
lucrare si în procesul-verbal si daca au fost barate spatiile nescrise.
(6) În cazul în care un candidat refuza sa predea lucrarea scrisa, acest lucru se
consemneaza într-un proces-verbal, semnat de cei doi asistenti si atrage dupa sine
eliminarea candidatului din examen.
VII. EVALUAREA CANDIDATILOR
Probele de certificare a competentelor lingvistice si digitale
Art.62 – (1) La proba de evaluare a competentelor lingvistice de comunicare orala
în limba româna, respectiv în limba materna, precum si la proba orala din cadrul
Anexa 2 la ordinul MECTS nr. 4799/31.08.2010, privind organizarea si desfasurarea examenului de bacalaureat -2011
______________________________________________________________________
Metodologia de organizare si desfasurare a examenului de bacalaureat – 2011
31
probei C, de evaluare a competentelor lingvistice într-o limba de circulatie
internationala studiata în liceu, examinarea se realizeaza de catre cei doi profesori
examinatori de specialitate, membri ai comisiei.
(2) Profesorii examinatori pot interveni cu întrebari lamuritoare sau suplimentare,
de regula dupa ce candidatul si-a prezentat raspunsurile.
(3) Examinarea se desfasoara în prezenta a cel putin 3 candidati.
Art.63 – (1) Rezultatul obtinut de fiecare candidat la proba de evaluare a
competentelor lingvistice de comunicare orala în limba româna, respectiv în limba
materna nu se exprima prin note sau prin calificativ admis/respins, ci prin stabilirea
nivelului de competenta corespunzator grilei aprobate la nivel national. Nivelul de
competenta lingvistica de comunicare orala în limba româna, respectiv în limba
materna se stabileste de comun acord de catre cei doi profesori examinatori, în
conformitate cu descriptorii din programele de bacalaureat si cu grila cuprinsa în
procedurile elaborate si transmise de Centrul National de Evaluare i Examinare.
Nivelul de competenta lingvistica de comunicare orala în limba româna, respectiv în
limba materna al candidatului se înscrie într-un borderou, care este semnat de cei doi
examinatori.
(2) Suplimentul descriptiv al certificatului de competenta contine descrierea
competentelor lingvistice de comunicare orala în limba româna, respectiv în limba
materna ale candidatului si se va completa în conformitate cu nivelul acordat
candidatului, stabilit conform alin.(1).
Art.64 – (1) Rezultatul obtinut de fiecare candidat la proba de evaluare a
competentelor lingvistice într-o limba de circulatie internationala studiata în liceu, se
stabileste de catre cei doi examinatori, dupa sustinerea de catre candidat a tuturor
tipurilor de probe mentionate la Art. 45, în conformitate cu criteriile stabilite în
programele de bacalaureat si cu grila cuprinsa în procedurile transmise de Centrul
National de Evaluare i Examinare.
(2) Rezultatul evaluarii competentelor lingvistice într-o limba de circulatie
internationala nu se exprima prin note sau prin calificativ admis/respins, ci prin
stabilirea nivelului de competenta corespunzator Cadrului European Comun de
Referinta pentru Limbi.
(3) Nivelul corespunzator Cadrului European Comun de Referinta pentru Limbi,
stabilit în urma desfasurarii evaluarii, se trece pe diploma de bacalaureat si pe
certificatul de competenta lingvistica în limba de circulatie internationala.
(4) Suplimentul descriptiv al certificatului de competenta, ce contine descrierea
competentelor lingvistice de comunicare în limba moderna ale candidatului se va
completa în conformitate cu descriptorii stabiliti în Cadrul European Comun de
Referinta pentru Limbi.
Art.65 – (1) Rezultatul evaluarii la proba de evaluare a competentelor digitale nu
se exprima prin note sau prin calificativ admis/respins, ci prin stabilirea nivelului de
competenta, în raport cu standardele europene recunoscute în domeniu si în
conformitate cu prevederile prezentei metodologii si a procedurii mentionate la Art.46,
alin.(2).
(2) Lucrarile scrise/produsele informatice elaborate de candidatii sunt evaluate de cei
doi examinatori ai probei de evaluare a competentelor digitale, în conformitate cu grila
de evaluare transmisa de Centrul National de Evaluare i Examinare.
(3) Fiecare evaluator acorda un punctaj exprimat printr-un numar întreg cuprins între
0 si 100. Punctajul final al fiecarui candidat se calculeaza ca medie aritmetica a
punctajelor celor doi examinatori, rotunjita la cel mai apropiat întreg. În cazul unei
Anexa 2 la ordinul MECTS nr. 4799/31.08.2010, privind organizarea si desfasurarea examenului de bacalaureat -2011
_______________________________________________________________________
Metodologia de organizare si desfasurare a examenului de bacalaureat – 2011
32
fractiuni de 0,50 puncte, rotunjirea se face în favoarea candidatului, la numarul întreg
imediat superior.
(4) În functie de punctajul obtinut, se va stabili nivelul de competenta digitala a
candidatului: utilizator începator, utilizator de nivel mediu, utilizator avansat,
utilizator experimentat.
(5) Modalitatea de evaluare i corelarea punctajelor obinute cu nivelurile de
competena menionate la alin. (4) sunt stabilite prin procedura menionata la Art. 46.
Probele scrise
Art.66 – (1) Pe masura ce se încheie sustinerea probelor scrise, toate lucrarile scrise se
transporta si se predau, de catre presedinte, însotit de vicepresedinte, de secretar sau
de un membru al comisiei centrului de examen, pe baza de proces-verbal,
presedintelui si vicepresedintelui din centrul zonal de evaluare.
(2) Odata cu lucrarile de la prima proba scrisa, se preda la centrul zonal de
evaluare si catalogul electronic, completat cu prezenta si, dupa caz, cu rezultatele
obtinute de candidati la probele de evaluare a competentelor, desfasurate în unitatea
de învatamânt.
Art.67 – (1) Presedintele si vicepresedintele din centrul zonal de evaluare primesc,
pe baza de proces-verbal, lucrarile scrise aduse de la fiecare centru de examen
arondat, spre a fi evaluate.
(2) Toate lucrarile primite în centrul zonal de evaluare la aceeasi disciplina, din
cadrul aceleiasi probe de examen, având acelasi tip de subiect, sunt amestecate de
catre presedintele si vicepresedintele comisiei, apoi sunt grupate în pachete si
numerotate de la 1 la n. De regula, pachetele cuprind câte 100 de lucrari. Pachetele de
lucrari se introduc în dosare/plicuri, dupa ce pe fiecare lucrare s-a scris si numarul
de ordine al dosarului/plicului.
(3) Dosarele cu lucrarile numerotate sunt predate de presedinte sau de
vicepresedinte, cu proces-verbal de predare-primire, profesorilor evaluatori desemnati
de presedinte. Procesul-verbal contine data, ora, numele persoanelor care
predau/preiau lucrari, disciplina de examen, numarul lucrarilor predate/preluate si
numerele de ordine ale acestora.
(4) Înainte de începerea corectarii, presedintele si vicepresedintele din centrul zonal
de evaluare au obligatia de a asigura, pentru fiecare disciplina la care se organizeaza
evaluarea, o sesiune de instruire pentru evaluatori. Scopul acestei instruiri este de a
diminua diferentele dintre evaluatori în aplicarea baremului de evaluare.
(5) Evaluarea lucrarilor scrise din fiecare pachet se efectueaza, pe baza baremului
de evaluare si notare, în cadrul centrului zonal de evaluare, de doi profesori
evaluatori, care lucreaza, în mod obligatoriu, în sali separate, stabilite de presedintele
comisiei. În fiecare sala se afla cel putin trei profesori evaluatori. Schimbarea
lucrarilor de la primul evaluator la al doilea si invers se va face în prezenta
presedintelui sau a vicepresedintelui comisiei, mentionându-se datele de identificare
ale evaluatorului: numele si numerele lucrarilor corectate.
(6) Pe perioada evaluarii au voie sa intre în sali, în afara evaluatorilor însisi, doar
presedintele si vicepresedintele comisiei judetene/a municipiului Bucuresti de
bacalaureat, presedintele si vicepresedintele centrului zonal de evaluare,
reprezentantii Comisiei Nationale de Bacalaureat, persoane delegate de catre comisia
de bacalaureat judeteana/a municipiului Bucuresti , pentru a controla desfasurarea
bacalaureatului.
(7) Toate borderourile, însotite de listele cu numerele lucrarilor si cu distributia
acestora pe evaluatori se arhiveaza de catre vicepresedintele comisiei si vor fi puse la
dispozitia Comisiei Nationale de Bacalaureat pentru sondaje si analize post-examen.
Anexa 2 la ordinul MECTS nr. 4799/31.08.2010, privind organizarea si desfasurarea examenului de bacalaureat -2011
______________________________________________________________________
Metodologia de organizare si desfasurare a examenului de bacalaureat – 2011
33
(8) Lucrarile se evalueaza si se apreciaza de fiecare evaluator, separat,
respectându-se baremele de evaluare si notare elaborate în cadrul Centrului National
de Evaluare i Examinare. La evaluarea lucrarilor scrise, profesorii evaluatori nu vor
face sublinieri sau mentiuni pe acestea. Evaluarea pe baza baremului se înregistreaza
în borderourile de evaluare, separat pentru fiecare evaluator.
(9) Zilnic, dupa terminarea programului de evaluare si de notare, pachetele de
lucrari si borderourile individuale de notare, închise în plicuri sigilate, se predau, cu
proces-verbal asemanator celui de la alin. (3), presedintelui sau vicepresedintelui,
pentru a fi pastrate în dulapuri metalice, închise si sigilate. Procesele-verbale fac parte
din documentele de examen si se pastreaza în acelasi regim cu lucrarile scrise. Cheile
si sigiliul de la fisetele în care sunt depozitate lucrarile scrise si celelalte documente de
bacalaureat vor fi pastrate separat de catre presedinte/vicepresedinte si de unul
dintre membrii comisiei.
Art.68 – (1) Dupa încheierea, de catre ambii profesori, a actiunii de evaluare,
borderourile întocmite si semnate de fiecare profesor evaluator sunt predate
presedintelui comisiei, odata cu lucrarile evaluate. Dupa ce presedintele comisiei se
asigura ca între notele acordate de cei doi profesori evaluatori este o diferenta de cel
mult un punct, notele obtinute se trec, pe fiecare lucrare în parte, cu cerneala rosie,
de catre profesorii evaluatori, dupa ce este verificata concordanta cu borderourile
individuale, si se semneaza de acestia. Media finala se trece pe lucrare, în prezenta
profesorilor evaluatori, de catre presedintele comisiei. Presedintele comisiei calculeaza
media finala, ca medie aritmetica cu doua zecimale a notelor acordate de evaluatori,
fara rotunjire, si semneaza.
(2) În cazul în care se constata o diferenta mai mare de 1 punct între notele
acordate de cei doi evaluatori, presedintele repartizeaza lucrarea spre reevaluare unui
alt profesor de specialitate, care, în prezenta profesorilor evaluatori initiali, stabileste
nota finala a lucrarii. Nota rezultata în urma reevaluarii este nota care se trece pe
lucrare; sub nota vor semna cei trei evaluatori si presedintele comisiei. Numarul
pachetului si numarul de ordine al lucrarilor care necesita a treia evaluare sunt
consemnate într-un proces-verbal, semnat de cei amintiti anterior.
Art.69 – (1) Dupa ce toate lucrarile scrise la o disciplina au fost evaluate si notate,
acestea se deschid, în prezenta presedintelui, a vicepresedintelui, a secretarului, a
membrilor comisiei din centrul zonal de evaluare si a profesorilor evaluatori, iar notele
finale se înregistreaza imediat în catalogul electronic.
(2) Catalogul electronic, în forma tiparita, se preda de la centrul zonal de evaluare
la centrul de examen. Predarea-primirea se face între presedinti/vicepresedinti/
membrii comisiilor. Forma tiparita a catalogului electronic complet, în doua
exemplare, cu notele de la probele scrise si cu media generala, stampilat si semnat de
profesorii evaluatori, la rubrica prevazuta în acest scop, si de presedintele,
vicepresedintele si secretarul comisiei din centrul zonal de evaluare, se preda, cu
proces-verbal, presedintelui si celui de-al doilea delegat al comisiei din centrul de
examen.
VIII. STABILIREA REZULTATELOR FINALE SI REZOLVAREA CONTESTATIILOR
Anexa 2 la ordinul MECTS nr. 4799/31.08.2010, privind organizarea si desfasurarea examenului de bacalaureat -2011
_______________________________________________________________________
Metodologia de organizare si desfasurare a examenului de bacalaureat – 2011
34
Art.70 – (1) Dupa încheierea probelor din cadrul examenului de bacalaureat si
dupa evaluarea si notarea tuturor lucrarilor scrise, se comunica rezultatele finale
pentru toti candidatii.
(2) Pentru fiecare candidat care a obtinut cel putin nota 5 (cinci) la toate probele
scrise de examen, se calculeaza media generala de bacalaureat ca medie aritmetica, cu
doua zecimale, fara rotunjire, din notele obtinute la respectivele probe.
(3) Nu se calculeaza media generala de bacalaureat pentru candidatii care nu au
promovat una sau mai multe probe, care nu s-au prezentat la toate probele sau care
au fost eliminati de la o proba.
(4) Examenul de bacalaureat se considera promovat de catre absolventii de liceu care
îndeplinesc, cumulativ, urmatoarele conditii:
a) au sustinut probele de evaluare a competentelor prevazute în prezenta
metodologie la art. 41, alin. (1), lit. A., B.,C., D.
b) au sustinut toate probele scrise prevazute în prezenta metodologie la Art.41,
alin. (1) lit. E. si au obtinut cel putin nota 5 la fiecare dintre acestea;
c) au obtinut cel putin media 6 la probele scrise precizate la alin. Art. 41, alin. (1)
lit. E.
(5) Candidatul care, la una din probele de evaluare a competenelor lingvistice i
digitale refuza sa raspunda sau sa rezolve subiectele propuse se considera ca nu a
sustinut proba respectiva.
(6) Media notelor la probele scrise, mentionata la alin. (4), punctul c), se calculeaza
ca medie aritmetica, cu doua zecimale, fara rotunjire. Aceasta reprezinta media
generala a candidatului la examenul de bacalaureat.
(7) Candidatul care îndeplineste, cumulativ, conditiile precizate la alin. (4) este
declarat „reusit”.
(8) Pentru candidatii care obtin media generala 5,99, media generala se rotunjeste
la 6,00.
(9)Candidatii care s-au prezentat la toate probele de examen, dar nu îndeplinesc
simultan conditiile mentionate la alin.(4), precum si candidatii care s-au prezentat la
unele, dar nu la toate probele de examen sunt declarati „respinsi”.
(10)Candidatii care au fost eliminati de la o proba, pentru frauda sau tentativa de
frauda, nu mai pot participa la probele urmatoare si sunt declarati „eliminati din
examen”, fara posibilitatea recunoasterii, în sesiunile urmatoare, a notelor la
probele promovate anterior eliminarii sau a probelor de evaluare a competenelor
lingvistice i digitale. Se considera ca acesti candidati nu au promovat examenul de
bacalaureat.
(11) Rezultatele examenului national de bacalaureat sunt publice.
(12) Pentru comunicarea rezultatelor finale ale bacalaureatului se întocmesc si se
afiseaza liste nominale care cuprind: numele si prenumele candidatilor, notele
obtinute la fiecare proba scrisa, media generala, acolo unde este cazul, participarea si,
dupa caz, rezultatele obtinute la probele de evaluare a competentelor si rezultatul
final: „reusit”/„respins”/„neprezentat”/„eliminat din examen”.
(13) Rezultatele obtinute la probele de evaluare a competentelor lingvistice si digitale
nu se contesta.
Art.71 – (1) Contestatiile la probele scrise se depun si se înregistreaza la centrul de
examen, în perioada prevazuta de calendarul examenului de bacalaureat.
(2) Presedintele, împreuna cu unul dintre vicepresedinti, cu secretarul sau cu un
membru al comisiei din centrul de examen, primesc contestatiile si le înregistreaza.
(3) Cererile prin care se contesta notele obtinute la evaluarea initiala, însotite de
un borderou în care se precizeaza numele candidatilor si probele, respectiv,
Anexa 2 la ordinul MECTS nr. 4799/31.08.2010, privind organizarea si desfasurarea examenului de bacalaureat -2011
_______________________________________________________________________
Metodologia de organizare si desfasurare a examenului de bacalaureat – 2011
35
disciplina/disciplinele pentru care este depusa contestatia se înainteaza comisiei din
centrul zonal de evaluare, de catre un delegat al comisiei din centrul de examen.
(4) Dupa centralizarea cererilor prin care se contesta notele obtinute la evaluarea
initiala, lucrarile se secretizeaza. Secretizarea se face, în toate centrele zonale de
evaluare din judet, cu acelasi tip de hârtie pusa la dispozitie de comisia de bacalaureat
judeteana/a municipiului Bucuresti . Dupa aceasta, se aplica stampila „Bacalaureat
2011 – C.Z.E.”.
(5) În cazul în care Comisia nationala de Bacalaureat decide organizarea de centre
de contestatii la nivel judetean/al municipiului Bucuresti, lucrarile se înainteaza, prin
delegat, comisiei judetene /a municipiului Bucuresti de contestatii, singura în masura
sa acorde o noua nota lucrarii. Totodata, se transmite un borderou în care se
mentioneaza proba de examen, disciplina, tipul de subiect, numarul de ordine al
lucrarilor si numarul de pagini pentru fiecare lucrare contestata.
(6) Comisia Nationala de Bacalaureat poate stabili organizarea de centre de
contestatii la nivel regional. Componenta comisiei de contestatii din centrele regionale
este stabilita de comisia de bacalaureat judeteana din judetul unde a fost stabilit
sediul centrului de contestatii, cu acordul Comisiei Nationale de Bacalaureat.
(7) În cazul în care se organizeaza centre regionale de contestatii, lucrarile de la
centrele zonale de evaluare, ale caror rezultate initiale au fost contestate, se
înainteaza, prin delegat, comisiei de bacalaureat judetene/a municipiului Bucuresti,.
Aceasta numeroteaza lucrarile contestate, pentru fiecare proba scrisa, disciplina si tip
de subiect si le transmite comisiei regionale de contestatii, singura în masura sa
acorde o noua nota lucrarii.
Art.72 – (1) Comisiile judetene/ a municipiul Bucuresti/ regionale de contestatii
reevalueaza lucrarile primite si acorda note lucrarilor contestate, conform baremelor
de evaluare pentru probele scrise.
(2) Toate procedurile privind desfasurarea activitatii în centrele zonale de evaluare
sunt respectate si în cazul comisiei judetene de contestatii.
(3) Dupa terminarea evaluarii si deschiderea lucrarilor, presedintele comisiei de
contestatii analizeaza notele acordate dupa reevaluare, în comparatie cu cele acordate
initial. În situatia în care se constata diferente de notare mai mari de 1,50 puncte, în
plus sau în minus, între notele de la evaluarea initiala si cele de la contestatii,
presedintele comisiei de contestatii decide reevaluarea lucrarilor respective de catre o
a treia comisie, formata din alti profesori cu experienta, altii decât cei care au evaluat
initial lucrarile în centrul de contestatii. Reevaluarea se va face dupa o noua
secretizare a lucrarilor, respectând cu strictete baremul de evaluare si toate
procedurile de evaluare. Nota acordata de a treia comisie este nota care va fi acordata
de comisia de contestatii.
(4) Hotarârile comisiei judetene/a municipiului Bucuresti/regionale de contestatii
se consemneaza într-un proces-verbal care se semneaza de catre membrii comisiei si
de presedinte.
(5) Lucrarile scrise se restituie centrelor zonale de evaluare, împreuna cu o copie
de pe procesul-verbal. În cazul organizarii centrelor regionale de contestatii,
documentele sunt predate delegatilor comisiilor de bacalaureat judetene/a
municipiului Bucuresti din judetele arondate centrului respectiv de contestatii. O
copie a procesului-verbal în care sunt consemnate deciziile comisiei de contestatii este
predata de comisia din centrul de evaluare, respectiv de comisia de bacalaureat
judeteana delegatului fiecarui centru de examen care a înaintat cereri de reevaluare a
lucrarilor scrise. Borderourile de evaluare de la comisia de contestatii si procesulverbal
se pastreaza la sediul inspectoratului scolar respectiv timp de doi ani.
Anexa 2 la ordinul MECTS nr. 4799/31.08.2010, privind organizarea si desfasurarea examenului de bacalaureat -2011
_______________________________________________________________________
Metodologia de organizare si desfasurare a examenului de bacalaureat – 2011
36
Art. 73 – (1) Pentru lucrarile care au primit initial note cuprinse între 4,50 – 4,99,
inclusiv notele de 4,50 si 4,99, sau o nota cel putin egala cu 9,50, nota definitiva este
nota acordata de catre comisia de contestatii.
(2) Pentru lucrarile care au primit initial, la comisia din centrul zonal de evaluare,
alte note decât cele mentionate la aliniatul (1), nota definitiva este nota acordata de
comisia judeteana de contestatii/a municipiului Bucuresti, daca între nota initiala si
nota acordata la contestatii se constata o diferenta de cel putin 0,50 puncte. Daca
diferenta dintre cele doua note este mai mica de 0,50 puncte, nota definitiva este nota
initiala, acordata de comisia din centrul zonal de evaluare.
(3) Nota definitiva, acordata în conformitate cu procedura mentionata la alin. (1) si
(2), nu mai poate fi modificata si reprezinta nota obtinuta de candidat la proba
respectiva.
(4) Comisiile de bacalaureat din centrele de examen opereaza în catalogul electronic
schimbarile care se impun dupa aflarea rezultatelor la contestatii, recalculeaza, dupa
caz, media generala de bacalaureat si rectifica în mod corespunzator rezultatul
examenului.
(5) Rezultatele la contestatii se comunica celor în drept prin afisare la avizierul
centrului de examen, conform calendarului.
Art.74 Pentru candidatii proveniti de la alte licee decât cel în care este organizat
centrul de examen, comisia de examen întocmeste extrase din catalog, care cuprind
situatia lor la examen si le transmit liceelor respective, în vederea completarii
diplomelor de bacalaureat.
Art.75 În cazul nepromovarii examenului de bacalaureat, pot fi recunoscute în
sesiunile urmatoare, la cerere, rezultatele la evaluarile sustinute conform art.41, alin.
(1) lit. A, B, C si D, respectiv rezultatele la probele scrise prevazute la art.41, alin. (1)
lit. E. care au fost promovate cu cel putin nota 5.
IX. DOCUMENTE DE EXAMEN SI ACTE DE STUDII
Art.76 – (1) Toate documentele întocmite pentru bacalaureat în unitatile de
învatamânt liceal si în centrul de examen se pastreaza pâna la sfârsitul anului scolar
urmator, în arhiva unitatii scolare în care s-au sustinut probele de evaluare a
competentelor, respectiv în care a fost organizat centrul de examen.
(2) Lucrarile scrise si borderourile de notare, semnate de evaluatori, se predau, cu
proces-verbal, directorului unitatii de învatamânt în care s-a organizat centrul zonal
de evaluare si se pastreaza pâna la sfârsitul anului scolar urmator.
Art.77 – (1) În urma promovarii examenului de bacalaureat, absolventului i se
elibereaza diploma de bacalaureat.
(2) Diplomele de bacalaureat se completeaza cu datele din catalogul electronic
numai de catre secretarii liceelor la care absolventii au promovat ultima clasa si vor fi
semnate de catre acestia si de catre presedintele comisiei din centrul de examen, în
termen de cel mult 10 de zile de la terminarea examenului de bacalaureat. Pe diplome
se aplica stampila unitatii de învatamânt la care candidatul a absolvit ultima clasa de
liceu.
(3) În cazuri justificate, diplomele pot fi semnate de catre presedintele comisiei
judetene/a municipiului Bucuresti de bacalaureat. Diplomele candidatilor care au
sustinut examenul de bacalaureat în sesiunea speciala prevazuta la art.1, alin.(4) vor
fi semnate de catre presedintele comisiei de bacalaureat judetene/a municipiului
Bucuresti din judetul în care se afla unitatea de învatamânt absolvita de catre acestia.
Anexa 2 la ordinul MECTS nr. 4799/31.08.2010, privind organizarea si desfasurarea examenului de bacalaureat -2011
______________________________________________________________________
Metodologia de organizare si desfasurare a examenului de bacalaureat – 2011
37
(4) Pentru candidatii care au sustinut examenul de bacalaureat în alt centru de
examen decât candidatii din unitatea de învatamânt absolvita, inclusiv pentru cei care
au sustinut bacalaureatul în alt judet, completarea diplomei se face de catre
secretarul unitatii de învatamânt la care candidatul a absolvit ultima clasa de liceu, în
baza extrasului din forma tiparita a catalogului electronic primit de la centrul de
examen la care candidatul a sustinut bacalaureatul. Diploma va fi semnata de
secretarul unitatii de învatamânt la care candidatul a absolvit clasa a XII-a/a XIII-a si
de catre presedintele din centrul de examen la care candidatul a sustinut probele.
Art. 78 – (1) Absolventii de liceu care au participat la proba de evaluare a
competentelor lingvistice de comunicare orala în limba româna primesc un
certificat care atesta nivelul de competenta lingvistica. Certificatul va avea în anexa
suplimentul descriptiv al competentelor/descrierea detaliata a competentelor
lingvistice.
(2) Eliberarea certificatului mentionat la alin. (1) nu este conditionata de
participarea la probele B, de evaluare a competentelor lingvistice de comunicare orala
în limba materna, C, de evaluare a competentei lingvistice într-o limba de circulatie
internationala studiata în liceu, respectiv D, de evaluare a competentelor digitale, ori
de promovarea probelor scrise din cadrul examenului de bacalaureat.
Art. 79 (1) Absolventii de liceu care au participat la proba de evaluare a
competentelor lingvistice de comunicare orala în limba materna primesc un
certificat care atesta nivelul de competenta lingvistica. Certificatul va avea în anexa
suplimentul descriptiv al competentelor/descrierea detaliata a competentelor
lingvistice.
(2) Eliberarea certificatului mentionat la alin. (1) nu este conditionata de
participarea la probele A, de evaluare a competentelor lingvistice de comunicare orala
în limba româna, C, de evaluare a competentei lingvistice într-o limba de circulatie
internationala studiata în liceu, respectiv D, de evaluare a competentelor digitale, ori
de promovarea probelor scrise din cadrul examenului de bacalaureat.
Art.80 – (1) Absolventii de liceu care au participat la proba de evaluare a
competentelor lingvistice într-o limba de circulatie internationala studiata în liceu
primesc un certificat care atesta nivelul de competenta lingvistica. Certificatul va avea
în anexa suplimentul descriptiv al competentelor/descrierea detaliata a competentelor
lingvistice.
(2) Eliberarea certificatului mentionat la alin. (1) nu este conditionata de
participarea la probele A, B, D, de evaluare a competentelor lingvistice de comunicare
orala în limba româna sau în limba materna, respectiv de evaluare a competentelor
digitale, ori de promovarea probelor scrise din cadrul examenului de bacalaureat.
Art. 81 – (1) Absolventii de liceu care au participat la proba de evaluare a
competentelor digitale primesc un certificat. Certificatul va contine punctajul obtinut
si nivelul corespunzator acestuia, stabilit conform prezentei metodologii si
procedurilor elaborate de CNEE si va avea în anexa suplimentul descriptiv al
competentelor/descrierea detaliata a competentelor.
(2) Eliberarea certificatului mentionat la alin. (1) nu este conditionata de
participarea la probele A, B, C, de evaluare a competentelor lingvistice de comunicare
orala în limba româna sau în limba materna, respectiv de evaluare a competentei
lingvistice într-o limba de circulatie internationala studiata în liceu, ori de promovarea
probelor scrise din cadrul examenului de bacalaureat.
Anexa 2 la ordinul MECTS nr. 4799/31.08.2010, privind organizarea si desfasurarea examenului de bacalaureat -2011
_______________________________________________________________________
Metodologia de organizare si desfasurare a examenului de bacalaureat – 2011
38
X. RASPUNDEREA DISCIPLINARA
Art. 82 – (1) Respectarea întocmai a metodologiei de organizare si desfasurare a
examenului de bacalaureat este obligatorie pentru toate persoanele implicate în
aceasta activitate. Încalcarea normelor prezentei metodologii constituie abatere
disciplinara. Personalul didactic de predare, personalul didactic auxiliar, precum si cel
de conducere, de îndrumare si de control din învatamânt, implicat în desfasurarea
examenului de bacalaureat raspund disciplinar pentru încalcarea îndatoririlor care le
revin, precum si pentru încalcarea normelor de comportare, prin care dauneaza
interesului învatamântului si prestigiului institutiei.
(2) În cazul în care se constata diferente mai mari de 1,50 puncte – în plus sau în
minus – între nota initiala si nota obtinuta la contestatii sau, dupa caz, între nota
obtinuta în cadrul examenului de bacalaureat si nota obtinuta la reevaluarile decise
de comisia judeteana sau de Comisia Nationala de Bacalaureat, inspectoratele scolare
analizeaza situatia, în termen de 5 de zile de la primirea rezultatelor la contestatii,
respectiv la reevaluare. În situatii justificate, se va declansa procedura de cercetare
disciplinara, conform prezentei metodologii, pentru sanctionarea celor care se fac
vinovati de comiterea abaterilor.
Art. 83 – (1) Sanctiunile disciplinare care se pot aplica personalului implicat în
comisiile de bacalaureat, în organizarea si desfasurarea examenului de bacalaureat, în
raport cu gravitatea abaterilor, sunt:
a) observatie scrisa;
b) avertisment;
c) diminuarea salariului de baza, cumulat, când este cazul, cu indemnizatia de
conducere, de îndrumare si de control, cu pâna la 15%, pe o perioada de 1 – 6 luni;
d) destituirea din functia de conducere, de îndrumare si de control din învatamânt;
e) desfacerea disciplinara a contractului de munca.
(2) Cadrele didactice care, în perioada examenului, comit fapte cu caracter
infractional, respectiv furnizarea solutiilor problemelor, înlocuiri de lucrari, falsificari
de lucrari etc., care permit sau favorizeaza fraudarea examenului sau care au
manifestari care atesta neglijenta în îndeplinirea atributiilor ce le revin, sunt
sanctionate în conformitate cu prevederile prezentei metodologii sau ale Codului
penal. În astfel de cazuri, Comisia Nationala de Bacalaureat sau, dupa caz, comisia
de bacalaureat judeteana/a municipiului Bucuresti va sesiza în scris organele de
cercetare penala.
(3) Prevederile alineatului (3) se aplica si persoanelor care au contribuit la elaborarea
sau transmiterea subiectelor/ baremelor de evaluare si notare pentru probele orale
sau scrise si au întreprins actiuni care au constat în divulgarea partiala sau integrala
a subiectelor/ baremelor de evaluare si de notare.
Art. 84 – (1) Sanctiunea disciplinara se aplica numai dupa efectuarea cercetarii
faptei sesizate, având la baza procesul-verbal al comisiei de control, audierea celui în
cauza si verificarea sustinerilor facute de acesta, în aparare.
(2) Pentru cercetarea abaterilor savârsite de personalul didactic se constituie
comisii formate din 3 – 5 membri, dintre care unul reprezinta organizatia sindicala din
care face parte persoana aflata în discutie sau este un reprezentant al salariatilor, iar
ceilalti sunt cadre didactice care au functia didactica cel putin egala cu a celui care a
savârsit abaterea. În comisiile de cercetare a abaterilor personalului didactic din
învatamântul preuniversitar pot fi inclusi si inspectori scolari de specialitate.
(3) Comisiile de cercetare sunt numite de ministrul Educatiei, Cercetarii, Tineretului i
Sportului, pentru functiile prevazute la art.25 lit. b) din Legea nr. 128/ 1997, privind
Anexa 2 la ordinul MECTS nr. 4799/31.08.2010, privind organizarea si desfasurarea examenului de bacalaureat -2011
______________________________________________________________________
Metodologia de organizare si desfasurare a examenului de bacalaureat – 2011
39
Statutul personalului didactic, si respectiv, de catre inspectorul scolar general pentru
celelalte cadre didactice.
Art. 85- (1) Punctul de plecare al cercetarii este procesul-verbal alcatuit de
organele cu atributii de control. În cadrul cercetarii abaterii prezumate, se stabilesc
faptele si urmarile acestora, împrejurarile în care au fost savârsite, existenta sau
inexistenta vinovatiei, precum si orice alte date concludente. Audierea celui cercetat si
verificarea apararii acestuia sunt obligatorii. Refuzul celui cercetat de a se prezenta la
audiere, desi a fost înstiintat în scris cu minimum 48 de ore înainte, precum si de a da
declaratii scrise se constata prin proces-verbal si nu împiedica finalizarea cercetarii.
Cadrul didactic cercetat are dreptul sa cunoasca toate actele cercetarii si sa-si
produca probe în aparare.
(2) Inspectoratul scolar va face comunicarea, prin decizie scrisa catre unitatea de
învatamânt de la care provine cadrul didactic respectiv, în care se precizeaza abaterea
constatata si sanctiunea dispusa, urmând ca unitatea de învatamânt respectiva sa
duca la îndeplinire aplicarea acesteia.
(3) Abaterile savârsite de cadrele didactice în timpul participarii la comisiile pentru
examenul de bacalaureat sunt luate în considerare la acordarea calificativului anual.
Art. 86 – (1) Constatarea de nereguli grave sau repetate în desfasurarea activitatii
unei comisii de bacalaureat aduce dupa sine diminuarea cu 20% – 70% a
indemnizatiei presedintelui. De asemenea, constatarea de nereguli grave duce la
înlocuirea din comisie a vinovatilor. În cazul înlocuirii din comisie, pentru abateri
grave, persoana înlocuita nu primeste indemnizatia cuvenita respectivei functii din
comisia de bacalaureat.
(2) Presedintii de comisii, cadre didactice universitare, care nu îsi îndeplinesc
obligatiile ce le revin în conformitate cu prezenta metodologie, nu vor mai participa la
sesiunile urmatoare ale examenului de bacalaureat.
(3) Cadrelor didactice din învatamântul preuniversitar care nu îsi îndeplinesc
corespunzator atributiile în comisiile de bacalaureat, care manifesta neglijenta sau
încalca prevederile prezentei metodologii li se suspenda, pe o perioada de 1-5 ani,
dreptul de a participa la sesiunile urmatoare ale examenului de bacalaureat. Decizia
privind suspendarea dreptului de participare a acestor cadre didactice în comisiile de
examen ale sesiunilor ulterioare este luata de comisia de bacalaureat judeteana/a
municipiului Bucuresti sau, dupa caz, de Comisia Nationala de Bacalaureat.
Art. 87 – (1) În vederea respectarii prevederilor din prezenta metodologie si pentru
asigurarea corectitudinii desfasurarii examenului de bacalaureat, presedintii
comisiilor din centrele de bacalaureat vor solicita declaratii scrise de la fiecare
membru al comisiei. În declaratia-tip, cadrul didactic precizeaza ca nu are sot/ sotie,
ruda sau afin, pâna la gradul al patrulea, printre candidatii care participa la examenul
de bacalaureat în sesiunea respectiva si îsi asuma responsabilitatea pentru
respectarea întocmai a prevederilor legale.
(2) De asemenea, declaratia cadrului didactic cuprinde mentiunea ca, în cazul
constatarii unor nereguli în activitatea sa din cadrul comisiei, stie ca se vor lua masuri
de sanctionare, care pot merge pâna la excluderea din învatamânt, în functie de
gravitatea abaterii.
XI. DISPOZITII FINALE
Anexa 2 la ordinul MECTS nr. 4799/31.08.2010, privind organizarea si desfasurarea examenului de bacalaureat -2011
______________________________________________________________________
Metodologia de organizare si desfasurare a examenului de bacalaureat – 2011
40
Art. 88 Absolventii promotiilor anterioare anului 2011 vor sustine examenul de
bacalaureat în conformitate cu programele scolare aprobate prin ordinul ministrului
educatiei, cercetarii, tineretului i sportului pentru examenul de bacalaureat – 2011.
Art. 89 Comisiile de bacalaureat din unitatile de învatamânt liceal, din centrele de
examen si din centrele zonale de evaluare, precum si comisiile de bacalaureat
judetene/a municipiului Bucuresti au obligatia sa informeze telefonic, în cel mai scurt
timp, Comisia Nationala de Bacalaureat cu privire la neregulile care apar în
organizarea si desfasurarea bacalaureatului, precum si despre neprezentarea unor
presedinti, în vederea înlocuirii acestora.
Art. 90- (1) Pâna la data de 1 octombrie, inspectoratele scolare vor alcatui un
raport special despre examenul national de bacalaureat din anul în curs. Raportul
anual va fi facut public si va fi trimis, în copie, si la MECTS, la Directia Generala
Educatie i Învaare pe Tot Parcursul Vieii.
(2) Raportul va cuprinde informatii despre monitorizarea desfasurarii acestui
examen, inclusiv date despre esantioanele de lucrari reevaluate la decizia comisiei
nationale sau judetene. Comisia judeteana va decide reevaluarea de lucrari la cel
putin trei discipline de examen, pentru examenul de bacalaureat. Numarul minim de
lucrari reevaluate la o disciplina va fi de 50, iar criteriile de selectare a lucrarilor vor fi
stabilite de inspectoratul scolar. Inspectorii scolari de specialitate vor coordona
evaluarea lucrarilor selectate si vor prezenta în scris inspectorului scolar general
concluziile acestei reevaluari.
Art. 91 – (1) La organizarea si desfasurarea bacalaureatului în unitatile de
învatamânt cu sectiile de liceu pentru elevii cu deficiente se fac urmatoarele precizari
speciale:
a) Pentru un numar de candidati care corespunde cel putin efectivului unei clase
speciale de liceu se organizeaza subcomisii de bacalaureat.
b) Presedintele comisiei de bacalaureat va fi, de regula, un cadru didactic universitar
cu specialitatea psihopedagogie speciala, pedagogie, psihologie sau un profesor cu
gradul didactic I sau II, având una dintre specialitatile mentionate anterior.
c) Comisiile de bacalaureat vor asigura conditii de egalizare a sanselor pentru
candidatii cu deficiente, prin adaptarea procedurilor de examinare la subiectele de
concurs unice, în functie de particularitatile individuale si de cele specifice deficientei
respective.
(2) Exemple de asemenea adaptari sunt:
a) asigurarea posibilitatii de comunicare prin utilizarea sistemului Braille, la elevii
nevazatori, respectiv a limbajului mimico-gestual la elevii cu deficiente de auz (inclusiv
posibilitatea asigurarii, dupa caz, a unui interpret autorizat);
b) marirea cu 1-1,5 ore a timpului destinat efectuarii lucrarii scrise de catre candidatii
cu deficiente motorii sau neuro-motorii, care îi împiedica sa scrie normal, sau de catre
cei cu deficiente vizuale grave;
c) asigurarea scrisului cu caractere marite la candidatii ambliopi;
d) transmiterea prin dictare, la elevii cu anumite deficiente, a informatiilor
corespunzatoare subiectelor de examen afisate/prezentate vizual;
e) realizarea probei scrise prin dictarea continutului acesteia, de catre candidatul cu
deficiente, catre un profesor asistent, de alta specialitate decât cea la care se
desfasoara proba respectiva.
(3) Candidatii cu deficiente din liceele obisnuite pot beneficia, dupa caz, de
prevederile punctului anterior, în baza certificatului de încadrare în grad de handicap
sau a unei adeverinte medicale eliberate de comisia medicala judeteana/a
municipiului Bucuresti de orientare scolar-profesionala. Acolo unde nu se pot realiza
Anexa 2 la ordinul MECTS nr. 4799/31.08.2010, privind organizarea si desfasurarea examenului de bacalaureat -2011
______________________________________________________________________
Metodologia de organizare si desfasurare a examenului de bacalaureat – 2011
41
conditii de egalizare a sanselor, candidatii vor fi orientati spre comisia de bacalaureat
dintr-o unitate de învatamânt cu sectie de liceu de învatamânt special.
(4) Comisia Nationala de Bacalaureat poate aproba si alte proceduri de sustinere a
examenului de bacalaureat pentru candidatii cu deficiente/handicap, la propunerea
comisiilor de bacalaureat judetene/a municipiului Bucuresti.
Art. 92 – (1) În situatii exceptionale, pentru elevii imobilizati la pat, temporar sau
definitiv, pentru cei scolarizati la domiciliu, ca si pentru cei care sufera de boli
contagioase, comisiile de bacalaureat judetene/a municipiului Bucuresti pot organiza
sustinerea probelor la locul imobilizarii, simultan cu toti candidatii din tara.
(2) Organizarea acestor probe se face cu avizul Comisiei Nationale de Bacalaureat, la
cererea candidatului si în baza unui document medical care sa ateste imposibilitatea
deplasarii sau a sustinerii probei în colectivitate.
Art. 93 – (1) Comisia judeteana va lua toate masurile pentru a asigura cadrelor
didactice nominalizate în comisiile din centrele de examen si de evaluare, la solicitarea
acestora, posibilitatea de a lua masa, contra cost, în apropierea centrului respectiv,
sau folosind servicii de catering. Pot fi utilizate, în acest sens, cantinele unitatilor de
învatamânt.
(2) În situatia în care, în comisiile de examen sau de evaluare, sunt cadre didactice cu
domiciliul în alta localitate, comisia de bacalaureat judeteana/a municipiului
Bucuresti va lua toate masurile pentru a asigura, la cererea acestora, cazarea în spatii
apartinând sistemului de învatamânt sau în alte spatii care sa permita încadrarea în
baremul prevazut pentru cazare, conform prevederilor legale.
Art. 94 – (1) Candidatul poate solicita comisiei judetene/a municipiului Bucuresti sa
îsi vada lucrarea/lucrarile numai dupa afisarea rezultatelor finale dupa contestatii.
Aceasta solicitare nu poate conduce la modificarea notelor acordate lucrarii/lucrarilor.
(2) Cu exceptia candidatului, pot solicita sa vada lucrarea/lucrarile doar membrii
comisiei de bacalaureat judetene/a municipiului Bucuresti sau ai Comisiei Nationale
de Bacalaureat, în scopul reevaluarii acesteia/acestora, conform prevederilor art.8,
punctul (11), ale art.11, punctul (12) si art.73, alin.(2).
Art. 95 – (1) Se interzice cu desavârsire colectarea sau favorizarea actiunii de colectare
a unor fonduri materiale sau banesti de la candidati, de la parintii acestora sau de la
orice persoana care are rude în rândul candidatilor, fonduri care au ca destinatie
asigurarea cazarii, a meselor sau a altor beneficii pentru membrii comisiilor din
centrele de examen sau de evaluare.
(2) Conducerile unitatilor de învatamânt vor lua toate masurile pentru informarea
cadrelor didactice, elevilor si parintilor referitor la prevederile mentionate la alin. (1) si
pentru a nu permite încalcarea acestora.
Art. 96 – (1) Candidaii care au fost eliminati de la o proba, pentru frauda sau
tentativa de frauda, nu mai au dreptul de a participa la urmatoarele doua sesiuni ale
examenului de bacalaureat. Acetia vor relua integral examenul de bacalaureat, cel
mai devreme în a treia sesiune dupa cea în timpul careia au fost eliminai.
(2) Candidaii care au fost înscrii la examen fara a îndeplini condiiile legale de
înscriere sau care au beneficiat de informaii, documente sau alte forme de sprijin,
obinute pe cale frauduloasa, care le-au facilitat rezolvarea subiectelor, situatii
constatate de organele în drept, sunt eliminai din examen. Daca frauda este
constatata în centrul zonal de evaluare, lucrarile sunt anulate i candidatii sunt
considerati eliminati din examen.
Anexa 2 la ordinul MECTS nr. 4799/31.08.2010, privind organizarea si desfasurarea examenului de bacalaureat -2011
_______________________________________________________________________
Metodologia de organizare si desfasurare a examenului de bacalaureat – 2011
42
(3)În situaia în care frauda este constatata dupa încheierea examenului de
bacalaureat, comisia de bacalaureat judeeana/a municipiului Bucureti modifica
rezultatele examenului, în sensul ca respectivul candidat este considerat eliminat din
examen. Daca diploma de bacalaureat a fost completata, dar nu a fost eliberata
candidatului, ea este anulata.
(4) Pentru candidatii aflai în situatia menionata la alin. (3), carora le-a fost eliberata
diploma de bacalaureat, inspectoratul colar propune instantei de judecata anularea
diplomei obtinute în urma fraudei dovedite.
Art. 97. – (1) La organizarea si desfasurarea examenului de bacalaureat pot participa,
la cerere, numai în calitate de observatori, fara a avea dreptul de a interveni,
reprezentanti ai asociatiilor de parinti sau ai unor organizatii nonguvernamentale care
au activitate relevanta în domeniul educatiei.
(2) Înscrierea reprezentantilor societatii civile ca observatori, conform punctului
precedent, se face pâna la data de 1 iunie 2011, la comisia judeteana/a municipiului
Bucuresti.
(3) Participarea acestora la activitatile din unitatile de învatamânt în care se
desfasoara probele examenului de bacalaureat se face în urma aprobarii comisiei
judetene/a municipiului Bucuresti, pe baza unei adeverinte eliberate de presedintele
acesteia. Într-o unitate de învatamânt nu pot fi mai mult de doi observatori.
(4) Presedintele comisiei le solicita observatorilor completarea unei declaratii, pe
propria raspundere, prin care acestia respecta legislatia în vigoare, prevederile
prezentei metodologii si procedurile stabilite de comisia de bacalaureat judeeana/a
municipiului Bucureti pentru accesul observatorilor în spaiile în care se desfaoara
examenul de bacalaureat.
(5) Încalcarea de catre observatori a prevederilor prezentei metodologii sau a altor
prevederi care reglementeaza buna organizare si desfasurare si corectitudinea
examenului, conduce la eliminarea din unitatea de învatamânt a observatorului
respectiv si la retragerea aprobarii de a fi admis ca observator la examenul de
bacalaureat.
Art.98. – (1) Inspectoratele scolare analizeaza rezultatele examenului de bacalaureat,
compara aceste rezultate cu cele obinute la nivel naional i judeean, cu rezultatele
scolare ale elevilor, pe parcursul anilor de studiu si prezinta public un raport referitor
la rezultatele analizei efectuate.
(2) Raportul va fi însotit de un plan de actiune, care include masurile de monitorizare,
control si remediere luate pentru ameliorarea situatiei, acolo unde acest lucru se
impune.
(3) Unitatile de învatamânt care obtin rezultate necorespunzatoare la examenul de
bacalaureat vor fi monitorizate constant de inspectoratul scolar, care le va sprijini
pentru cresterea calitatii educatiei.
Anexa 2 la ordinul MECTS nr. 4799/31.08.2010, privind organizarea si desfasurarea examenului de bacalaureat -2011
____________________________________________________________________
Metodologia de organizare si desfasurare a examenului de bacalaureat – 2011

CALENADAR

Anexa la ordinul MECS nr.5080/31.08.2015privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat național – 2016
_________________________________________________________________________________________________________________
Calendarul examenului de bacalaureat – 2016
CALENDARUL examenului de bacalaureat național – 2016
Sesiunea iunie-iulie 2016
30 mai – 3 iunie 2016
Înscrierea candidaţilor la prima sesiune de examen
3 iunie 2016
Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/a XIII-a
13 – 15 iunie 2016
Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A
15 – 17 iunie 2016
Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B
21 – 24 iunie 2016
Evaluarea competenţelor digitale – proba D
27 iunie – 1 iulie 2016
Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C
4 iulie2016
Limba şi literatura română – proba E)a) – probă scrisă
5 iulie 2016
Limba şi literatura maternă – proba E)b) – probă scrisă
6 iulie 2016
Proba obligatorie a profilului – proba E)c) – probă scrisă
8 iulie 2016
Proba la alegere a profilului şi specializării – proba E)d) – probă scrisă
12 iulie 2015
Afişarea rezultatelor (până la ora 16,00)
12 iulie 2015
Depunerea contestaţiilor (orele 16,00 – 20,00)
13 -15 iulie 2015
Rezolvarea contestaţiilor
16 iulie 2015
Afişarea rezultatelor finale
Sesiunea august-septembrie 2016
18 – 22 iulie 2016
Înscrierea candidaţilor la a doua sesiune de examen
16-17 august 2016
Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A
16-17 august 2016
Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B
17-19 august 2016
Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C
18-19 august 2016
Evaluarea competenţelor digitale – proba D
22 august 2016
Limba şi literatura română – proba E)a) – proba scrisă
23 august 2016
Limba şi literatura maternă – proba E)b) – probă scrisă
24 august 2016
Proba obligatorie a profilului – proba E)c) – probă scrisă
26 august 2016
Proba la alegere a profilului şi specializării – proba E)d) – probă scrisă
29 august2016
Afişarea rezultatelor (până la ora 16,00) şi depunerea contestaţiilor (orele 16,00 – 20,00)
30-31august2016
Rezolvarea contestaţiilor
1 septembrie2016
Afişarea rezultatelor finale
NOTĂ: La solicitarea comisiilor de bacalaureat judeţene/a municipiului Bucureşti sau din proprie iniţiativă, Comisia Naţională de Bacalaureat poate aproba în situații excepționale prelungirea perioadelor de susţinere a probelor de evaluare a competenţelor digitale sau lingvistice, de evaluare a lucrările scrise ori de afișare a rezultatelor, precum și reducerea perioadei de afișare a rezultatelor.

Profesor doctor - 2014 Grad didactic I - 2015

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *