Oferta educaţională 2017 – 2018

educationala_003

Liceul ,,Carol I” Bicaz este:

 • principalul focar de cultură şi educaţie al oraşului Bicaz;
 • o unitate de învăţământ cu o puternică personalitate şi tradiţie în educaţia nemţeană;
 • un loc al formării, informării, deschiderii către viitor;
 • un spaţiu al comunicării tolerante şi al manifestării libere, creative şi responsabile;
 • un locaş al educaţiei europene ce promovează valoarea şi democraţia.

Ce misiune îşi asumã Liceul „Carol I” Bicaz?

Liceul „Carol I” Bicaz, responsabil pentru instruirea majorităţii elevilor absolvenţi de gimnaziu din şcolile de pe Valea Bicazului şi Valea Bistriţei, este pe deplin angajat în furnizarea de servicii educaţionale de înaltă ţinută bazate pe profesionalism şi dăruirea dascălilor. Demersul pedagogic urmăreşte valorificarea valenţelor individuale ale elevilor în contextul respectului pentru diversitatea umană şi promovează consecvent atingerea performanţei prin egalitatea şanselor. Calitatea pregătirii absolvenţilor este susţinută de perfecţionarea personalului, diversificarea şi modernizarea bazei materiale, încurajarea implicării elevilor în acţiuni şi proiecte de însuşire a valorilor europene.

Care este viziunea noastrã?

Viziunea Liceului „Carol I”  Bicaz este să interacţioneze eficient cu mediul social, cultural şi economic prin manifestarea sa ca centru de resurse educaţionale şi de servicii de calitate oferite comunităţii, pe baza parteneriatului, asigurând formarea complexă a persoanei ca cetăţean creativ, adaptabil, cu valenţe practice de integrare socială, deschisă învăţării permanente, responsabil faţă de comunitate şi purtător al valorilor democratice.

educationala_001

Plan de şcolarizare pentru anul şcolar 2017 – 2018

FILIERA

PROFILUL

DOMENIUL

SPECIAIZARE CALIFICARE PROFESIONALĂ

NR. LOCURI

TEORETICĂ

REAL

 

MATEMATICĂ- INFORMATICĂ

28
      ŞTIINŢELE NATURII 28
 

UMAN

 

ŞTIINŢE SOCIALE

28

TEHNOLOGICĂ

RESURSE NATURALE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI

PROTECŢIA MEDIULUI

TEHNICIAN ECOLOG ŞI PROTECŢIA CALITĂŢII MEDIULUI

28
 

SERVICII

ECONOMIC

TEHNICIAN ÎN ACTIVITĂŢI ECONOMICE

28
 

PRELUCRAREA LEMNULUI

TEHNIC

TEHNICIAN ȊN PRELUCRAREA LEMNULUI

28

Liceul nostru vă oferă:

 • bună instruire şi specializare realizate de un corp profesoral bine pregătit, preocupat de succesul elevilor – se organizează (gratuit) ore de pregătire suplimentară pentru examenele finale; 
 • Burse şcolare:
  • Burse sociale: Bani de liceu – 180 Lei 
  • Anual se acordă:
   • burse de performanţă – pentru elevii care au obţinut premii, I,II sau III la concursurile şi olimpiadele naţionale/internaţionale recunoscute de MEN
   • burse de merit
   • burse de studiu

Bursele se acordă conform metodologiei elaborate de MEN.În ultimii 2 ani şcolari au fost acordate următoarele burse :

Tipul bursei/programului 2015-2016 2014-2015
 sem. I  sem. II  sem. I  sem. II
 de performanţă  –  –  –  –
 Burse  de merit  4  4  4  4
 de studiu  5  5  5  5
 sociale  10  10  11  11
 de boală  1  1  1  1
 „Bani de liceu”  126  126  140  140
 „Euro 200”  –  1
 • Importante premii şi diplome pentru elevii merituoşi;
 • Condiţii moderne de studiu, laboratoare dotate corespunzător, reţele de calculatoare performante, internet, bibliotecă, centru de documentare şi informare, sală de sport, asistenţă psihopedagogică şi medicală;
 • Participarea la olimpiade, concursuri şcolare şi extraşcolare, întreceri artistice şi sportive, publicaţii ale şcolii şi susţinere financiară corespunzătoare;
 • Participarea la cercurile de creaţie literară, istorie;
 • Condiţii bune de cazare şi masă la preţuri mici în internatul propriu;
 • Securitate în incinta unităţii şi în spaţiile aferente.

educationala_002

Disciplinele opţionale propuse de corpul profesoral
Programul liceului