Extras din Regulamentul de Organizare și Funcționare a Unităților de Învățământ Preuniversitar

Art. 164 – (1) Fiecare clasă își va alege reprezentantul în consiliul elevilor, o dată pe an, la începutul primului semestru. Votul este secret, iar elevii vor fi singurii responsabili de alegerea reprezentantului lor. Profesorii nu au drept de vot și nici nu le este permisă influențarea deciziei elevilor.

(2) În fiecare unitate de învățământ de stat, particular și confesional se constituie consiliul elevilor, format din reprezentanții elevilor de la fiecare clasă.

Art. 165 – (1) Consiliul elevilor este structură consultativă și partener al unității de învățământ și reprezintă interesele elevilor din învățământul preuniversitar la nivelul unității de învățământ.

 • Prin consiliul elevilor, elevii își exprimă opinia în legătură cu problemele care îi afectează în mod
 • Consiliul elevilor funcționează în baza unui regulament propriu, adaptat la specificul și nevoile unității de învățământ, elaborat pe baza unui regulament-cadru stabilit de Consiliul național al
 • Consiliul profesoral al unității de învățământ desemnează un cadru didactic care va stabili legătura între corpul profesoral și consiliul
 • Conducerea unității de învățământ sprijină activitatea consiliului elevilor, prin punerea la dispoziție a logisticii necesare desfășurării activității acestuia și a unui spațiu pentru întrunirea Biroului executiv și Adunării generale a respectivului consiliu al elevilor. Fondurile pentru logistică și altele asemenea se asigură din finanțarea suplimentară.

Art. 166 – Consiliul elevilor are următoarele atribuții:

 1. reprezintă interesele elevilor și transmite consiliului de administrație, directorului/directorului adjunct și consiliului profesoral punctul de vedere al elevilor referitor la problemele de interes pentru aceștia;
 1. apără drepturile elevilor la nivelul unității de învățământ și sesizează încălcarea lor;
 2. se autosesizează cu privire la problemele cu care se confruntă elevii, informând conducerea unității de învățământ despre acestea și propunând soluții;
 3. sprijină comunicarea între elevi și cadre didactice;
 4. dezbate propunerile elevilor din școală și elaborează proiecte;
 5. poate iniția activități extrașcolare, serbări, evenimente culturale, concursuri, excursii;
 6. poate organiza acțiuni de strângere de fonduri pentru copiii cu nevoi speciale, pe probleme de mediu și altele asemenea;
 7. sprijină proiectele și programele educative în care este implicată unitatea de învățământ;
 8. propune modalități pentru a motiva elevii să se implice în activități extrașcolare;
 9. dezbate proiectul Regulamentului de organizare și funcționare a unității de învățământ;
 10. se implică în asigurarea respectării Regulamentului de organizare și funcționare a unității de învățământ;
 11. organizează alegeri pentru funcțiile de președinte, vicepreședinte, secretar, la termen sau în cazul în care aceștia nu își îndeplinesc atribuțiile.

Art. 167 – (1) Forul decizional al consiliului elevilor din unitatea de învățământ este Adunarea generală.

 • Adunarea generală a consiliului elevilor din unitatea de învățământ este formată din reprezentanții claselor și se întrunește cel puțin o dată pe lună.
 • Consiliul elevilor din unitatea de învățământ are următoarea structură:
 1. președinte;
 2. vicepreședinte/vicepreședinți, în funcție de numărul de elevi din școală;
 3. secretar;
 4. membri: reprezentanții
 • Președintele, vicepreședintele/vicepreședinții și secretarul formează Biroul

Art. 168 – (1) Consiliul elevilor își alege, prin vot, președintele, elev din învățământul liceal sau postliceal.

 • Pentru unitățile de învățământ care au doar clase din învățământul primar și gimnazial, președintele consiliului elevilor este ales dintre elevii claselor VII –
 • Președintele consiliului elevilor participă, cu statut de observator, la ședințele consiliului de administrație al unității de învățământ, la care se discută aspecte privind elevii, la invitația scrisă a directorului unității de învățământ. În funcție de tematica anunțată, președintele consiliului elevilor poate desemna alt reprezentant al elevilor ca participant la anumite ședințe ale consiliului de admi- nistrație. Președintele consiliului elevilor, elev din învățământul liceal sau postliceal, activează în Comisia de evaluare și asigurare a calității.
 • Președintele consiliului elevilor din unitatea de învățământ are următoarele atribuții:
 1. colaborează cu responsabilii departamentelor consiliului elevilor;
 2. este membru în structura superioară de organizare a elevilor, consiliul județean al elevilor/ consiliul elevilor din municipiul București;
 3. conduce întrunirile consiliului elevilor din unitatea de învățământ;
 4. este purtătorul de cuvânt al consiliului elevilor din unitatea de învățământ;
 5. asigură desfășurarea discuțiilor într-un spirit de corectitudine, precum și respectarea ordinii și a libertății de exprimare;
 1. are obligația de a aduce la cunoștința consiliului de administrație al unității de învățământ problemele discutate în cadrul ședințelor consiliului elevilor;
 2. propune excluderea unui membru, în cadrul Biroului executiv și al Adunării generale, dacă acesta nu își respectă atribuțiile sau nu respectă regulamentul de funcționare a
 • Mandatul președintelui consiliului elevilor este de maximum doi

Art. 169 – (1) Vicepreședintele consiliului elevilor din unitatea de învățământ are următoarele atribuții:

 1. monitorizează activitatea departamentelor;
 2. preia atribuțiile și responsabilitățile președintelui în absența motivată a acestuia;
 3. elaborează programul de activități al
 • Mandatul vicepreședintelui consiliului școlar al elevilor este de maximum doi
 • În unitățile de învățământ, cu predare în limba română, în care există și clase/secții cu predare în limbile minorităților naționale sau în unitățile de învățământ în limbile minorităților naționale, în care funcționează și clase/secții cu predare în limba română, în consiliul elevilor este cooptat, în funcția de vicepreședinte, un reprezentant al claselor cu predare în limba minorităților naționale, respectiv al claselor cu predare în limba română, după

Art. 170 – (1) Secretarul consiliului elevilor din unitatea de învățământ are următoarele atribuții:

 1. întocmește procesul-verbal al întrunirilor consiliului elevilor din unitatea de învățământ;
 2. notează toate propunerile avansate de consiliul

(2) Mandatul secretarului consiliului elevilor este de maximum doi ani.

Art. 171 – Întrunirile consiliului elevilor din unitatea de învățământ se vor desfășura de câte ori este cazul, fiind prezidate de președinte/un vicepreședinte.

Art. 172 – Consiliul elevilor din unitatea de învățământ are în componență departamentele prevăzute în propriul regulament.

Art. 173 – (1) Fiecare membru al consiliului elevilor din unitatea de învățământ poate face parte din cel mult două departamente.

 • Fiecare departament are un
 • Mandatul responsabilului de departament este de maximum 2
 • Membrii departamentelor se întâlnesc o dată pe lună sau de câte ori este
 • Membrii unui departament vor fi înștiințați despre data, ora și locul ședinței de către responsabilul departamentului.

Art. 174 – (1) Membrii trebuie să respecte regulile adoptate de către consiliul elevilor și să asigure, în rândul elevilor, aplicarea hotărârilor luate.

 • Prezența membrilor la activitățile consiliului elevilor din unitatea de învățământ este obligatorie. Membrii consiliului elevilor din unitatea de învățământ care înregistrează trei absențe nemotivate consecutive vor fi înlocuiți din aceste funcții.
 • Membrii consiliului elevilor din unitatea de învățământ au datoria de a prezenta consiliului de administrație, respectiv consiliului profesoral, problemele specifice procesului instructiv-educativ cu care se confruntă colectivele de
 • Tematica discuțiilor va avea ca obiectiv eficientizarea derulării procesului instructiv-educativ, îmbunătățirea condițiilor de studiu ale elevilor și organizarea unor activități cu caracter extrașcolar de larg interes pentru elevi, activități care sunt, ca desfășurare, de competența unității de învățământ.
 • Consiliul de administrație al unității de învățământ va aviza proiectele propuse de președintele consiliului elevilor, dacă acestea nu contravin normelor legale în
 • Elevii care au obținut în anul școlar anterior o notă la purtare sub 9 nu pot fi aleși ca repre- zentanți în consiliul
 • Fiecare membru al consiliului elevilor are dreptul de a vota prin Da sau Nu sau de a se abține de la vot. Votul poate fi secret sau deschis, în funcție de hotărârea consiliului

Art. 175 – Structurile asociative ale elevilor sunt:

 1. Consiliul județean al elevilor/Consiliul municipal al elevilor din București;
 2. Consiliul regional al elevilor;
 3. Consiliul național al elevilor.

Art. 176 – (1) Consiliul național al elevilor reprezintă interesele elevilor din învățământul preuniversitar de stat, particular și confesional autorizat/acreditat din România la nivel național și este format din 43 de membri.

(2) Consiliul național al elevilor este structură consultativă și partener al Ministerului Educației Naționale. Consiliile județene/al municipiului București ale elevilor reprezintă structuri consultative și sunt parteneri ai inspectoratelor școlare.