Regulamentul de Ordine Interioară al Liceului Carol I Bicaz a fost elaborat în conformitate cu prevederile următoarelor legi:

  • Legea Educaţiei Naţionale (Legea 1/2011)
  • Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de Învățământ Preuniversitar
  • Legea nr.53/2003 (Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare)
  • Legea nr. 334/ 2002 (**republicată**)(*actualizată*)­ Legea bibliotecilor
  • Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor
  • Legea nr.319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă
  • M.S. Nr. 1955/1995 pentru aprobarea Normelor de igienă privind unităţile pentru ocrotirea, educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor
  • Legea nr.202/2002, privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi
  • H.G. nr.27/2002 privind procedura de soluţionare a petiţiilor
  • În elaborarea regulamentului s­a avut în vedere şi Planul local comun de acţiune pentru creşterea gradului de siguranţă a elevilor şi a personalului didactic şi prevenirea delincvenţei juvenile în zonele adiacente unităţilor de învăţământ preuniversitar
Regulament de Ordine Interoară
Regulament de Ordine Interoară

Întregul Regulament de Ordine Interioară al Liceului Carol I Bicaz poate fi vizualizat executând

click pe butonul alăturat.