Logo Liceul Carol I Bicaz

Tradiție și personalitate în educația nemțeană

Liceul „Carol I” Bicaz constituie principala instituție de cultură și educație a orașului Bicaz fiind o unitate de învățământ cu o puternică personalitate și tradiție în educația nemțeană. Liceul Carol I Bicaz este un spațiu al interculturalității și al comunicării tolerante, al manifestării libere, creative și responsabile, un lăcaș al educației europene ce promovează valorile și principiile democratice. Descoperă mai multe despre Liceul Carol I Bicaz.

Ziua de Curățenie Națională – „Let' s do it” Roumania

17.09.2022 - Acțiune de ecologizare la Bicaz în cadrul manifestărilor dedicate Zilei de Curățenie Națională.

Descriere imagine

Elevii de la Liceul Carol I Bicaz împreună cu colegii lor mai mici de la Școala Gimnazială "Regina Maria" s-au adunat astăzi într-un număr impresionant, în centrul orașului Bicaz pentru a se alătura campaniei de curățenie națională lansată de organizația "Let's do it" Roumania în parteneriat cu Primăria Bicaz.

Descriere imagine

Elevii noștri au dovedit încă o dată interesul lor pentru calitatea vieții într-un mediu curat și sănătos, iar vremea închisă nu i-a înfricoșat. Dimpotrivă, atmosfera creată a fost extraordinară, profesori și elevi împreună au petrecut o dimineață neprețuită în natură.

Descriere imagine

Reprezentanții Primăriei Bicaz au coordonat activitatea si au stabilit traseele pentru ecologizare, iar profesorii prezenți au fost în permanență alături de elevi: director adj. prof. Suzana Hrap, prof. Mihaela Scurtu (coordonator activitate de ecologizare), prof. Xenia Sîrbu (coordonator pentru proiecte și programe educative școlare), prof. Carmela Botezatu, prof. Mihaela Apetroei, prof. Gabriela Cehan, prof. George Lazăr, prof. Antonela Cuciuc, prof. Maria Podbereschi, prof. Veronica Tofan, prof. Iulia Popescu, prof. Carmen Constantin, prof. Laura Manolică, prof. Dimitrie Constantinescu, prof. psiholog Manuela Cenușă.

Descriere imagine

Mulțumiri speciale tuturor elevilor noștri care s-au alăturat campaniei de ecologizare și mai ales elevilor cazați la internatul liceului care au participat cu interes la această activitate, domnului Mihai Andriescu (Primăria Bicaz), pentru răbdare si spirit civic și tuturor colegilor profesori care au demonstrat încă o dată că unitatea este caracteristica esențială a unei comunități.

Descriere imagine

Text: director adj. prof. Suzana Hrap

Descriere imagine

Important. BURSE ELEVI

A N U N Ţ

Pe langă bursele enumerate mai jos există Programul de protectie socială "Bani de Liceu" , Programul de protectie socială "Bursă Profesională" și Programul Euro.200

Modele de cereri si alte date despre burse le gasiti in sectiunea "Elevi".

Având în vedere Ordinul pentru aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar nr. 5379/07.09.2022, elevii pot beneficia pe parcursul anului școlar 2022-2023 de următoarele categorii de burse:

BURSE DE PERFORMANȚĂ

Bursa de performanță este acordată elevilor din clasele IX-XII care: • au obținut locurile I, II sau III la etapele naționale ale competițiilor școlare naționale organizate de Ministerul Educației; • s-au calificat în loturile de pregătire organizate de Ministerul Educației pentru competițiile internaționale; • au obținut locurile I, II sau III la etapele naționale ale competițiilor/concursurilor cultural-artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-științific, de nivel național, organizate de Ministerul Educației; • au obținut locurile I, II sau III la competițiile sportive internaționale la care participă loturile naționale ale României. Lista competițiilor școlare naționale, precum și lista competițiilor/concursurilor pentru care se acordă bursele de performanță este aprobată și publicată anual de Ministerul Educației. Bursele de performanță se acordă pe perioada anului școlar următor celui în care s-au obținut rezultatele. Prin excepție de la aceste prevederi, pentru elevii din clasele terminale ale învățământului liceal și profesional, bursa de performanță se acordă începând cu luna următoare obținerii rezultatelor, până la finalul anului școlar. Aceste burse nu sunt condiționate de depunerea vreunei cereri. Ele se acordă la propunerea dirigintelui, dar pe baza copiilor conforme cu originalul după documentele care atestă performanțele.

Bursa de ajutor social se poate cumula cu bursa de performanță, cu bursa de merit sau cu bursa de studiu. Elevii care au dreptul să primească atât bursă performanță, cât și bursă de merit sau bursă de studiu trebuie să opteze pentru una din acestea. Elevii cu cerințe educaționale speciale pot primi bursă de studiu/merit/performanță/ajutor social. Elevii care beneficiază de sprijinul financiar Bani de liceu sau Euro 200 pot obține bursă de studiu/merit/performanță/ajutor social.

BURSE DE MERIT

Bursa de merit este acordată doar elevilor din clasele IX-XII care: • au obținut media anuală generală de cel puțin 9,50 și au acumulat cel mult 20 absențe nemotivate/an în anul școlar anterior, cu excepția elevilor din clasa a IX-a; • au obținut media de admitere în învățământul liceal sau profesional de cel puțin 9,50 și au acumulat maximum 20 absențe în anul școlar anterior pentru elevii din clasa a IX-a; • au obținut locurile I, II sau III la etapele județene/zonale în cazul învățământului ocazional de artă ale competițiilor școlare naționale organizate de Ministerul Educației; • au obținut locurile I, II sau III la etapele județene ale competițiilor/concursurilor cultural-artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-științific, de nivel național, organizate de Ministerul Educației. Lista competițiilor școlare naționale, precum și lista competițiilor/concursurilor pentru care se acordă bursele de merit este aprobată și publicată anual de Ministerul Educației. Bursele de merit se acordă pe perioada anului școlar următor celui în care s-au obținut rezultatele. Prin excepție de la aceste prevederi, pentru elevii din clasele terminale ale învățământului liceal și profesional, bursa de merit se acordă începând cu luna următoare obținerii rezultatelor, până la finalul anului școlar.

Aceste burse nu sunt condiționate de depunerea vreunei cereri. Ele se acordă la propunerea dirigintelui, dar pe baza copiilor conforme cu originalul după documentele care atestă performanțele.

Bursa de ajutor social se poate cumula cu bursa de performanță, cu bursa de merit sau cu bursa de studiu. Elevii care au dreptul să primească atât bursă performanță, cât și bursă de merit sau bursă de studiu trebuie să opteze pentru una din acestea. Elevii cu cerințe educaționale speciale pot primi bursă de studiu/merit/performanță/ajutor social. Elevii care beneficiază de sprijinul financiar Bani de liceu sau Euro 200 pot obține bursă de studiu/merit/performanță/ajutor social.

BURSE DE STUDIU

Bursa de studiu este acordată elevilor din clasele IX -XII care provin din familii cu un venit mediu net lunar pe membru de familie, pe ultimele 3 luni anterioare cererii, cel mult egal cu salariul minim net pe economie 1524 lei net și care se încadrează în cel puțin unul din cazurile următoare: • au obținut media anuală generală de cel puțin 7,50 și au acumulat cel mult 20 absențe nemotivate în anul școlar anterior, cu excepția elevilor din clasa a IX-a; • au obținut media de admitere în învățământul liceal sau profesional de cel puțin 7,50 și au acumulat maximum 20 absențe nemotivate în anul școlar anterior, pentru elevii din clasa a IX-a; Se iau în calcul toate veniturile cu caracter permanent realizate de membrii familiei, inclusiv alocația complementară pentru copii, cu excepția burselor școlare și universitare.

BURSE DE AJUTOR SOCIAL

Bursa de ajutor social este acordată elevilor din clasele IX-XII, care se încadrează în cel puțin una din următoarele situații: • elevi proveniți din familii care nu realizează un venit mediu net lunar pe membru de familie, pe ultimele 12 luni anterioare cererii, mai mare de 50% din salariul minim net pe economie; 762 lei net. Se va lua în calcul salariul minim net pe economie în vigoare la data depunerii cererii. Se iau în calcul toate veniturile cu caracter permanent realizate de membrii familiei, inclusiv alocația complementară pentru copii, cu excepția burselor școlare și universitare. • elevi orfani, elevi aflați în întreținerea unui singur părinte (copil pentru care instanța tutelară a hotărât exercitarea autorității părintești de către un singur părinte, nefiind stabilit modul de îndeplinire a obligației de întreținere a celuilalt părinte – pensie de întreținere; copil cu tată declarat necunoscut; copil adoptat de o singură persoană) și elevi abandonați de părinți asupra cărora a fost instituită o măsură de protecție specială, respectiv plasamentul/plasamentul de urgență, acordarea bursei nefiind condiționată de venitul net lunar al familiei. Lista elevilor beneficiari poate fi revizuită lunar. • elevi care au deficiențe/afectări funcționale produse de boli, tulburări sau afecțiuni ale structurilor și funcțiilor organismului, structurate tipologic conform Ordinului ministrului sănătății și al ministrului muncii, protecției sociale și persoanelor vârstnice nr. 1.306/1.883/2016 pentru aprobarea criteriilor biopsihosociale de încadrare a copiilor cu dizabilități în grad de handicap și a modalităților de aplicare a acestora, cu modificările și completările ulterioare. Acordarea burselor sociale pentru motive medicale se face pe baza certificatului eliberat de medicul specialist (tip A5) și avizat de medicul de familie/medicul de la cabinetul școlar, respectiv a certificatului de încadrare în grad de handicap, fără a fi condiționată de venitul net lunar al familiei. Lista elevilor beneficiari poate fi revizuită lunar. • Bursa de ajutor social ocazional- este acordată elevilor din clasele IX-XII care se încadrează în următoarea situație: elevi ale căror venituri nete lunare pe membru de familie nu depășesc 75% din salariul minim net pe economie; 1143 lei net. Se iau în calcul toate veniturile cu caracter permanent realizate de membrii familiei, inclusiv alocația complementară pentru copii, cu excepția burselor școlare și universitare. Acest tip de bursă de ajutor social se acordă o dată pe an. • Dosarul de bursă de ajutor social se depune o singură dată pentru încadrarea intr-una dintre situațiile prevăzute legal

Termenul de „familie”

  • desemnează soțul, soția și copiii lor necăsătoriți, care locuiesc împreună și participă integral sau parțial la bugetul de venituri și cheltuieli.
  • este asimilată și persoana necăsătorită care locuiește împreună cu copiii aflați în întreținerea sa. Se asimilează persoanele necăsătorite, cu copiii lor și ai fiecăruia dintre ei, care locuiesc împreună și participă integral sau parțial la bugetul de venituri și cheltuieli.
  • este asimilată și persoana/persoanele care se ocupă de întreținerea copilului pe perioada absenței părinților sau tutorelui, care locuiește împreună cu copiii aflați în întreținerea sa.

Pentru obținerea bursei de ajutor social ocazional, elevii majori sau părinții/tutorii legal instituiți/reprezentanții legali ai elevilor minori depun la comisia de atribuire a burselor din unitatea de învățământ o cerere însoțită de acte care dovedesc dreptul de acordare a bursei de ajutor social ocazional, în primele 20 de zile lucrătoare ale anului școlar.

Bursa de ajutor social se poate cumula cu bursa de performanță, cu bursa de merit sau cu bursa de studiu. Elevii care au dreptul să primească atât bursă performanță, cât și bursă de merit sau bursă de studiu trebuie să opteze pentru una din acestea. Elevii cu cerințe educaționale speciale pot primi bursă de studiu/merit/performanță/ajutor social. Elevii care beneficiază de sprijinul financiar Bani de liceu sau Euro 200 pot obține bursă de studiu/merit/performanță/ajutor social. Pentru bursele de ajutor social și bursa de studiu, dosarele se depun la diriginții claselor până data de 28/09/2022.

Prima zi de scoala - Liceul Carol I Bicaz - 05-09-2022

Descriere imagine

Prima zi de școală cu emoții, cu bucuria revederii sau a cunoașterii noilor colegi, cu speranțe, cu încredere în viitor, cu părinții si profesorii aproape. Ne întoarcem acasă în școala noastră dragă, cu săli luminoase și spațioase și cu sufletul plin de emoția unui nou început. Este rezultatul muncii de echipă, al respectului pentru oamenii din comunitatea noastră școlară și al colaborării și sprijinului acordat în permanență de autoritățile locale.

Descriere imagine

D-na director Valeria Balint a fost gazda festivității de deschidere, invitându-i pe reprezentanții autorităților locale să transmită elevilor un mesaj de început de an școlar, iar d-na director adjunct prof. Suzana Hrap a comunicat programul orelor de curs. Domnul primar Nicolae Sălăgean a susținut un discurs cald de încurajare mai ales pentru tinerii care calcă pentru prima dată pragul liceului nostru. De asemenea, reprezentanții bisericii, poliției si jandarmeriei au fost, ca întotdeauna, alături de elevi și de profesori.

Descriere imagine

Conducerea liceului adresează tuturor mult succes în noul an școlar, rezultate frumoase si împliniri pe măsura așteptărilor!

Descriere imagine

Text: director adj. prof. Suzana Hrap